Krom Nerelerde Kullanılır ve Nerede Çıkarılır

Dünya krom rezervi miktarı nedir, Dünya ülkelerinde krom kullanımı ve üretimi, Krom elementi hakkında bilgi.

Yeni kırıldığı zaman parlak, siyah ve ekseriyetle siyaha yakın esmer renktedir. Türkiye cevherleri daha açık renktedir. Çok ince kırıldığı zaman kırmızıya meyyal bir renk alır. Sertliği (5,5) ve sıkleti izafiyeti (4,32-4,56) dır.

Türkiye kromları çabuk kırılır, bundan dolayı sıkleti izafiyeti az olan serpantinden yıkanarak ayrılması ve zenginleşmesi daha kolaydır. Kanada kromları ise bilakis serttir.
Krom cevheri tabiatta, saburu intifailerin erimiş serpantin sahaları içindedir.

Kromun Kullanma Sahası: Çok eski bir maziye sahip olmayan krom ilk zamanları boya ve bilahare de porselen ve yüksek hararete dayanan tuğla imalinde kullanılmıştır. Fakat 1880 tarihinden sonra kromun sanayideki kullanma sahası muntazaman genişlemiş, bilhassa demir sanayiinde mühim bir mevki almıştır. Kromun top ve harp malzemesi için demire verdiği salabetten başka harici teşirata karşı da mukavemeti, paslanmaması otomobil ve lüks imalatında da büyük bir yer almasına sebep olmuştur. Hatta son zamanlarda saat ve kösteklerde eski usul nikelaj yerine krom demir kullanılması taammüm etmektedir.

Bu tarz mamulat gümüşe bile tercih edilmektedir. Çünkü gümüş paslanmamasına rağmen zamanla rengini kaybettiği halde kromlu demir aynı parlaklığı muhafaza etmektedir. Bu yüzden son zamanlarda takma dişlerde bile altın ve platin yerine krom kullanılmaya başlanmıştır.

Görülüyor ki, çelik, testere, demir keski, zırh levhalar, bozulmamak için sert olması lazım, banknot basacak klişelerden başka nikelaj, imalat hepsi kromun istihlak sahalarıdır. Kimya sanayiinin terakkisiyle boya imalatında krom yerine uzvi maddeler kullanılmakta ise de bazı derilere renk vermek hususunda el’an bu cevherden istifade edilmektedir.

Esasen kromun renk verme hususundaki kabiliyetinden ötürü Yunanca renk manasına “Krima, krom denilmiştir. Mamafih, kromun bugün için en çok kullanılan sahası demir sanayisi ile ateşe dayanır tuğla imalidir. Demire verdiği selabet ve aşınmamak ve dayanmak hususunda gösterdiği sertlik kromu demir sanayiinin ayrılamaz bir uzvu yapmıştır. Bu kromun istimal sahasını her gün genişletmektedir.
Kromun, büyük hararet derecesine dayanan tuğla imalinde de mevkii gün geçtikçe artmaktadır.

Ateş tuğlası imalinde krom (Gr2 O3) miktarı aşağı olan, aşağı (tenörlü) cevherlerden istifade edilmektedir. Krom nispeti fazla olan cevherler ise demir sanayiinde bilhassa milli müdafaaya tahsis edilmektedir.

Bugün krom cevherlerinin istimal sahaları tam tekamül etmiş addolunamaz. Harp sonrası kromun istihlak sahaları daha genişliyeceğinde şüphe edilemez.

Dünya Krom Rezervi ve Ülkelere Göre Krom Üretimi:

Dünya krom mevcudu nispeten az olan bir cevherdir. Krom cevheri itibariyle en zengin olan memleketlerin başında sırasıyla Türkiye, Yeni Kaledonya, Cenubi Afrika, Rodezya, Sovyet Rusya, Hindistan, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya, Kanada gelir.

Yeni Kaledonya Kromları: Yeni Kaledonya kromları 1874 tarihinde keşfedilmiş olup 1903 tarihine kadar istihsal miktarları büyük bir yekun tutmaz. Bu tarihten sonraki istihsalat ise muntazaman artmış bulunmaktadır.

Buranın ehemmiyeti istihsal fazlalığından ziyade iyi cins krom cevherine sahip olmasından ileri gelmektedir. Son elli senelik istihsali tahmini 1,5 milyon tondur.
Rodezya Kromları: Rodezya kromları kalite itibariyle Yeni Kaledonya kadar yüksek olmamakla beraber iyi cinstir.

İstihsal bakımından Rodezya madenleri dünya birincisidir. 1930 senesinde Rodezya krom madenleri (265.885) ton vererek dünya rekorunu tesis etmiştir. Aynı senedeki dünya istihsali (633.628) tondu ki hemen (/o 45) ini Rodezya temin etmişti. Bu tarihten sonra Türkiye kromları ciddi rakip olmaya başlamıştır.
Cenubi Afrika Kromları: Cenubi Afrika krom madenleri son zamanlarda işlenmeye başlamış ve pek mahdut istihsal temin etmiştir.

Rusya Kromları: Dünyaya ilk krom cevherlerini tanıtan yer Sovyet Rusya topraklarında Uraldır. Uralda birçok yerlerde krom tezahürüne rastlanmış ve çalışılmışsa da Çar zamanında mühim bir inkişaf göstermemiş bilhassa 1925 ten sonra Sovyet Rusya’nın krom istihsalatı geniş ölçüde artmıştır. Bu suretle Sovyet Rusya milletlerarası demir sanayiine kendi ihtiyacını tatmin ettikten sonra (30.000) tona yakın senelik bir ihraç imkanını da elde etmişti.

Fakat Sovyet Rusya’da demir endüstrisinin de büyük ölçüde genişltmesi sayesinde krom istihsalâtı arttığı halde ihraç imkanları kalmamış bulunmaktadır.
Hindistan Kromları: Hindistan kromlarının esaslı ihracatı 1917 deki demiryolu inşaatından sonra başlar ve en fazla istihsal senesi 1927 olup (58.125) tondur. Piyasaya sevk ettikleri krom 40-50 derece arasında olup bazen 54 dereceye kadar iyi cins mallarının piyasaya arz edildiği de vakidir.

Yugoslavya Kromları: Osmanlı Saltanatı kayıtlarına nazaran en azami istihsal yılı 1894 olup ancak (1.800) ton istihsal yapmıştı. Birinci cihan harbinden sonra bu memlekette krom istihsali büyük bir gelişme göstermiştir. Yugoslavya Avrupa’da Türkiye’den sonra en fazla krom istihsal eden bir memlekettir. Yıllık istihsali 40-50 bin tonu bulmaktadır. Cevherleri cins itibariyle de Türkiye mallarından aşağıdır.

Yunanistan Kromları: Yunan cevherleri (Gr2 O3) itibariyle fakir olduğundan, hemen yalnız elektrik fırınları için kromit tuğlaları imalinde ve refrakter olarak kullanılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Kromları: Bugün Birleşik Amerika dünyanın en fazla krom istihlak ve ithal eden bir memleketidir. 1916 da Birleşik Amerikanın istihsali (47.778) tonu ve 1918 de (83.983) tonu bulmuştur. Buna mukabil 1936 senesi ithalatı ise (324.000) tondur.

Küba Kromları: Küba’da istihsal 1916 senesinde 36 tonla başlamakta, 1931 de rekor istihsali (53.783ı ton temin etmiş bulunmaktadır. Küba kromları cins itibariyle çok iyi olmamakla beraber Birleşik Amerika sanayi sahasına yakınlığı bu kromlarının işletmesinde amil olmaktadır. Esasen umumi olarak Cenubi Amerika kıtasında da rastlanan krom teşekkülleri iktisadi bir kıymet arz etmemektedir.

Japonya Kromları: Japon yada krom çok eski zamanlardan beri malumsa da istihsalat uzun zaman (10.000) tonu geçmemiştir. Cevherleri (% 40) (Gr2 03) ihtiva etmektedir. İstihsalat son senelerde (20.000) tonu aşmaktadır. Dahili istihlaki yıllık (40.000) tonu bulmaktadır.

Krom Nedir, Kromit Nedir