Koyun Geçidi Muharebesi Hakkında Bilgi

Koyun Geçidi zaferi sebep ve sonuçları, Koyun Geçidi muharebesi hakkında bilgi.

3. Murad zamanında Osmanlılar ile iranlılar arasında, Şirvan bölgesinin Kür nehri yakınındaki “Koyun geçidi” mevki­inde meydana gelen savaş. Bu devirde bo­zulan Osmanlı-İran ilişkileri, Lala Mustafa Paşa’nın buraya sefer düzenlemesiyle iyice kızıştı.

Lala Mustafa Paşa, iyi kuman­danlarından Özdemiroğlu Osman Paşa’yı İran’da savaşmakta olan Derviş Paşa’ya yardıma gönderdi. 9 Ağustos günü Tokmak Han idaresindeki İran ordusuyla Çıldır Ovasında yapılan savaş, Osmanlıların za­feriyle koyun_gecidisonuçlandı. Bu zafer, Gürcistan ka­pılarını Osmanlılar’a açtı.

Bu sırada Çıldır zaferinde dağılan Tokmak Han idaresindeki ordusunun intikamını almak ve bir taraftan da Os­manlı ordusuna Şirvan yolunu kapatmak isteyen İranlılar, Tebriz, Nahcivan, Gence ve Mogan valilerinin kuvvetlerinden mey­dana gelen 20.000 kişilik bir orduyla Osmanlıların üzerine gelmeye devam ettiler.

Karabağ üzerinden gelen bu İran ordusu, Kür Nehri’nin “Koyun geçidi” denilen nok­tasından geçerek Osmanlı ordusunun bu­lunduğu bölgeye girmiş ve hayvanlarını yağmalamaya başlamışlardır. Özdemiroğ­lu Osman Paşa komutasında Halep Bey­lerbeyi Mehmed Paşa, Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa, Diyarbakır Beylerbeyi Der­viş Paşa ve Erzurum Beylerbeyi Behram Paşa’yla ordudan önemli bir kuvvet gön­derilmiş ve bundan evvelki Çıldır zaferi gibi bu savaş da başarıyla kazanılmıştır. Böy­lelikle bu zafer Osmanlılar’a Şirvan yolu­nu açmıştır.

Bu zafer üzerine savaştan kaçabilen İranlılar, Şirvan Valisi Oros Han’ın kuvvet­lerine katıldılar. 12.000 kişilik bir orduyla Kanak Nehri üzerindeki köprüden geçerek Osmanlılar’a ikinci bir saldırı teşebbüsün­de bulundular. Bu arada Şii idaresinden bunalmış olan Şirvan Sünnileri silahlanıp öbür yakada bulunan Osmanlı ordusuna yardım ettiler. İki ateş arasında kalan İran ordusunun bulunduğu Kanak köprüsü çökünce, birçok Iran askeri boğularak ölmüş­lerdi. Böylece bu saldırı da Osmanlıların zaferiyle sonuçlanmış oldu.