Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Kimdir?

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ıslahatları nelerdir, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa hakkında bilgi.

Köprü kasabasında doğdu. Babası Mehmet Paşa ilim bakımından cahil bir adamdı. Öyle olduğu halde oğullarını en yüksek dereceye kadar okuttu. 1657’de sahn-ı seman müderrisi yani bugünkü anlayışımıza göre Süleymaniye Üniversitesinde ordinaryüs olan Fazıl Ahmet Efendi, babasının isteği üzerine ilmi meslekten mülkiyeye geçti. 1659’da vezir (mareşal) oldu.

Erzurum, Şam, Halep genel valiliklerinde, başbakanlık vekaletinde bulundu. Babasının ölümü üzerine başbakanlığa getirildi; 26 yaşındaydı. Fazıl Ahmet Paşa’nın kabiliyetleri, babasınınkileri bile aşıyordu. Türkiye’nin en büyük devlet adamlarından biri olarak tarihe geçti.

Almanya seferine çıktı. Uyvar’ı alarak Slovakya’yı Türkiye’ye kattı. Lehistan seferinde Podolya’yı da Türkiye’ye katarak, Türkiyeyi Doğu ve Orta Avrupa’nın mutlak hakimi derecesine yükseltti.

Çeyrek yüzyıldan beri Türkler’e dayanmakta ve bütün Hristiyan devletleri tarafından kuvvetle desteklenmekte olan Girit’in Kandıye kalesini pek çetin savaşlardan sonra fethetti ve adayı tamamen Türkiye’ye kattı. Girit’te yıllarca siperlerde yaşadığı için sıhhati bozularak İstanbul’a döndü. Uzun gaybubetleri sırasında kendisine İstanbul’da eniştesi, medreseden sınıf arkadaşı ve akranı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa vekalet ediyordu.

Köprülüzade, 15 yıl, 4 gün iktidarda kaldı; 4. Mehmet tarafından hiçbir işine, hiçbir arzusuna karışılmadı; Turhan Valide-Sultan tarafından da kuvvetle desteklendi. Böylece, Türkiye’de pek az başbakana nasip olan bir itibar ve nüfuz kazandı. Azledilmiyeceği bilindiği için, aleyhinde bir muhalefet partisi teşekkül etmedi. Osmanlı tarihinde Çapdarlızade Ali Paşa’dan sonra en çok iktidarda kalan başbakan, Fazıl Ahmet Paşadır.
Devrinin sayıl, bilginlerinden sayılan Köprülüzade, pek çok hayır eseri bıraktı. Babasının yanında gömülüdür.