Koligatif Özellikler Nelerdir?

Koligatif Özellikler ile ilgili sorular, Koligatif Özellikler çıkmış sorular hakkında bilgi.

Verilen bir basınçta, her saf mad­denin erime noktası ve kaynama nok­tası o madde için karekteristik olup, sabittir. Çözeltilere gelince, çözelti­lerin bileşimleri belirli değildir, deği­şebilir. Buna göre çözeltilerin erime ve kaynama noktalarının, bileşimle­rine bağlı olduğu söylenebilir.

Bir çözeltinin buhar basıncı, kay­nama noktası, erifne noktası, o çözel­tinin koligratif özellikleri oiarak bilinir. Bu özellikler, çözünen maddenin cin­sinden çok çözeltideki çözünmüş ta­neciklerin toplam sayısına bağlıdır. Çözünmüş tanecikler ister iyon, is­terse molekül olsun koligatif özellik­ler üzerine aynı etkiyi yaparlar. Bu­rada taneciğin yapısı ve cinsi değil, sayısı önemlidir.