Kiş Sitesi Nedir?

Kiş Sitesi ne zaman kimler tarafından kurulmuştur, Kiş Sitesi hakkında bilgi.

Aşağı Mezopotamya’da Sümerler tara­fından kurulmuş bir sitedir. Sümer gele­neklerine göre Sümer tarihi,

a-Tufandan önce, b- Tufandan sonra olmak üzere iki kısma ayrılır.

Kiş sitesi, bu tarihe göre, tufandan son­ra Sinear’ın kuzeyinde kurulan ilk sitedir.

Mitolojiye göre burada 32 kral veya hü­kümdar hükumet sürmüştür. Çoğunun adı köpek, kuzu, akrep, kartal gibi totemciliğe dayanan isimlerdir. Ayrıca tanrılarının ço­ğu da hayvani şekilde sembolize edilmiş­tir. Kiş’ten sonra egemenlik, Sinear’ın gü­neyindeki Uruk sitesine geçmiştir.