Kimyasal Denklemler Nedir?

Kimyasal Denklemlerin denklemleştirilmesi, Kimyasal Denklemler çıkmış sorular hakkında bilgi.

Kimyasal reaksiyonların (tepkimelerin) kolaylıkla ifade edilebilmesi için kimyasal denklemler kullanılır. Bir kimyasal denklem sembollerden, kimyasal formüllerden, (+) veya (-) işaretlerden ve ok (-»,) işaretinden meydana gelir. H2 +V2 02 • H20 Belli işaretler yardımıyla bir kimyasal ola­yın formüllerle yazılışına kimyasal denk­lem denir. Kimyasal denklemlerde kulla­nılan işaretlerin ifade ettikleri manalar şun­lardır.

(+) İŞARETİ: 1) Olaya giren ve olaydan sonra meydana gelen madde sayılarının kaç tane olduğunu gösterir. 2) Hangi maddelerin birbirleriyle aynı ola­ya ve aynı ortam içinde temasta bulunduk­larını ifade eder. Yani aralarında (+) işa­reti bulunan maddeler birbiriyle temasta bulunacaklardır.

(»)İŞARETİ: 1) Olaya giren ve olay sonun­da meydana gelen maddeleri birbirinden ayırır. 2) Olay sonunda meydana gelen maddelerin hangileri olduğunu ok ucun­daki işaretle belli eder. 3) Lavoisier kanu­nuna (maddelerin korunumu kanunu) gö­re bir eşitlik ifade eder. Yani okun bir tara­fında bulunan maddelerin ağırlıkları top­lamı, diğer tarafında bulunan maddelerin ağırlıkları toplamına eşittir. 4) Ok işareti­nin bir tarafında bulunan maddelerin (+) veya (-) olarak değerliklerinin toplamı di­ğer taraftakine eşit olacaktır.

BİR KİMYSAL DENKLEMİN DOĞRU OLMA ŞARTLARI:

Bir kimyasal denklemin doğru olabilme­si için aşağıdaki şartların bir arada, aynı zamanda mevcut olması lazımdır.

  • Madenin korunumu kanununa uygun olmalıdır.
  • Değerlik kurallarına uygun olmalıdır.
  • Deneme neticelerine uygun olmalıdır.

Bu açıklamalardan sonra kimyasal denklemi şöyle de tanımlayabiliriz

“Maddenin korunumu kanununa değer­lik kuralılarına ve deneme neticelerine ta­mamen uygun olmak şartıyla bir kimya­sal olayın belli işaretlerle ve formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir.”

Bir kimyasal denklemde her sembolün bir defa yazılmış olması o elementin bir atom gramı kadar bir miktarı ifade eder.

Kimyasal denklemler üzerinde miktarla il­gili hesaplar yapılırken sembollerin altın­daki sayılar ile kat sayılar bu yönden dik­kate alınmalıdır.

Bir kimya denklemi bize tepkimeye ka­tılan maddelerle, tepkimede meydana ge­len yeni maddelerin cinslerini, atom gram ve mol gramlarını ve gaz olanların ise mol hacimlerini ifade eder.

Örneğin suyun sentezi denklemi olan H ,H2+t/2 02» H20 denklemi bize a)l molekül hidrojenin 1/2 molekül oksijen ile birleşe­rek İki molekül suyu meydana getirdiklerin, b) 2 gr hidrojenin 16 gram oksijenle birle­şerek 18 gram su oluşturduklarını.

  1. c) 22,4 litre hidrojenin 11,2 litre oksijenle birleşerek 1 mol gram su meydana getir­diklerini söyler.