Kat Mülkiyeti Nedir, Kısa Bilgi

In Genel 3 views

Kat Mülkiyeti kanunu, Kat Mülkiyeti kanunu madde 42, Kat Mülkiyeti hakkında bilgi.

Mesken insanlar için en başta gelen ih­tiyaçlardandır. İkinci Dünya Savaşı, bu ihtiyacı çok şiddetlendirmiş, özellikle büyük şe­hirlerdeki mesken sıkıntısını dayanılmaz bir hale getirmiştir. Şehirlerdeki arsaların paha­lılığı, yapı malzemesinin fiyatları, kira bedellerinin birçok memleketlerde kanunla don­durulmuş olması bina yapılmasını ağırlaştı­rırken, mesken ihtiyacı alabildiğine şiddet­lenmiştir. Bundan dolayı hukukçular ve ka­nun koyucular, mesken yetersizliğine karşı düşündükleri çareler arasına, epeyce eski bir müessese olan kat mülkiyetini de almış­lardır.

Kat mülkiyeti binanın bir katına, bir dairesine, ya da her hangi bir bölümüne sa­hip olmak hakkıdır. Bu sayede, bir kimse, binadaki kat, daire, ya da her hangi bir bö­lüm üzerinde müstakil malik sıfatıyla, devredilebilen, mirasçıya geçebilen, devamlı ve münhasır bir gayrimenkul mülkiyetine sahip olur.

Germen ve İslam hukukunda kat mülkiyeti tanınmıştır. Yalnız, Türk Medeni Kanunu, me­hazına sadık kalarak, kat mülkiyetini yasak etmiştir. 619. meddedeki «bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütün mütemmim cüzülerine de malik olur esası ve bunu pekişti­ren 652. ve 644. maddeler, kat mülkiyeti ve üst hakkı yolunu kapamıştır. Yalnız, mesken ihtiyacının şiddetli baskısı altında, kat mül­kiyeti yolunun açılmasına zaruret hâsıl oldu. Medeni Kanun’daki ana kuralı bozmadan ih­tiyacı karşılamak yoluna gidildi. Kat mülkiyetinin, bina hissedarlarına, Medeni Kanunun 753. maddesine dayanılarak, binanın bir ka­tında, bir dairesinde, ya da her hangi bir bö­lümünde irtifak hakkı tesisi suretiyle sağlan­ması düşünüldü.

Bütün hissedarların muvafakatiyle konu­lan tahsis-i irtifak hakkı 6217 sayılı Tapu Kanununun değişik 26. maddesinden faydala­nılarak, tapu sicilinde o gayrimenkule ait sahifeye yazılır. Böylece, hissedar sıfatıyla bi­nanın belli bir bölümü üzerinde irtifak hakkı sahibi olan kimse, hissesine müstakillen di­lediği gibi tasarruf eder. Kat mülkiyetinde devamlılığı sağlamak için, hissedarların, şuyuun izalesi ve şüfa haklarını kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten bir hüküm irtifak mu­kavelesine konulur ve tapu kaydına geçirilir.

Müşterek Mülkiyet: İrtifak hakkı yolun­dan kat mülkiyetine varmak için Tapu Kanununun 26. maddesi değiştirilmiş, mevcut ve yeniden yapılacak binalarda kat mülkiyetine yol açılmıştır.

Müşterek mülkiyetle irtifak hakkının bir­likte tatbiki ve değişik 26. maddeye dayanı­larak irtifak hakkının tesçili suretiyle kat mülkiyeti ihtiyacının tamamıyla karşılanamayacağı ileri sürülmüşse de bu tenkitler, geniş ölçüdeki tatbikat karşısında pratik değerini kaybetmiştir.

Eski hukukumuzdan devam edegelen kat mülkiyetleri, üst hakları ve hava hakları, tesisleri tarihindeki hükümlere tabidirler.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Kat Mülkiyeti Nedir, Kısa Bilgi"


Top