Karıştıran Savaşı Hakkında Bilgi

Karıştıran Savaşı sebep ve sonuçları, Karıştıran Savaşı ne zaman ve nerede oldu, Karıştıran Savaşı hakkında bilgi.

1.Bayezid’in Abdullah, Şehinşah, Alemşah, Mahmud, Mehmed, Ahmed, Korkud, Selim adlarında sekiz oğlundan Ahmed, Korkut ve Selim dışındakiler, daha padişa­hın saltanatı zamanında ölmüşlerdi.

Üç oğlundan biri olan şehzade Selim, uzun zamandan beri bozuk giden devlet işleri sebebiyle babasının tahttan çekile­ceğini haber alınca gerekli önlemleri alma­ya başladı. Devlet ileri gelenlerinin çoğun­luğu şehzade Ahmed’e taraftardılar. Selimi ise Yeniçeriler tutuyordu.Trabzon valisi olan Selim, İstanbul’a yakın bir yerde bu­lunursa, tahta çıkması kolaylaşacağından, Rumeli’de başka bir sancağa naklini iste­di.

Üst üste yaptığı müracatlar sonunda, Anadolu’da nereyi arzu ederse verilmesi kararlaştırıldı. Fakat Selim cevabı bizzat babasından almak istediğinden Trabzondan ayrılarak Rumeli’ye geçti. Bu sırada şehzade Korkud da Antalya’dan ayrılıp Ma­nisa’ya geçmişti.

Şehzade Selimin Rumeli’ye geçişi İs­tanbul’dan duyulunca, aleyhtarı olan dev­let adamlan, onun tahtı gasbetmek niye­tiyle yola çıktığını söyleyerek, Rumeli bey­lerbeyi Hasan Paşa emrinde 15 bin kişilik bir kuvvet gönderilmesini sağladılar. Fakat Hasan Paşa, Şehzade ile karşılaşmayarak geri çekildi. Bunun üzerine bizzat padişah Edirne’ye yürüyüp Çukurçayır mevkiinde karargah kurdu. Aracıların gayretiyle, bu­rada bir savaşın önü alındı ve Şehzade Se-lim’e Semendire Sancağının beratı verildi. Padişah, ayrıca Ahmed’i veliahd yapma­yacağına dair bir taahhüdname imzaladı.

Buna rağmen Selim, Filibe taraflarından ayrılmayarak Semendire Sancağı’na bir vekil gönderdi.

Şahkulu ile yapılan savaşta veziriazam Hadım Ali Paşa’nın şehit düşmesi, o ara­da Şehzade Şehinşah’ın vefat haberinin alınması, 2. Bayezid’i çok sarsmıştı. Artık bir an önce saltanattan çekilmek isti­yordu. Topladığı meclis, onun fikrini uygun buldu ve saltanatın Ahmed’e devredilme­sini kararlaştırdı. Sadece, yeni veziriazam Hersekzade Ahmed Paşa, 2. Bayezit’in tahttan feragatine karşı çıktı, fakat sonuç alamadı.

Selim, kararı öğrenir öğrenmez, 40 bin kişi ile önce Edirne’ye girdi. Orada oyalanmayıp, babasının kuvvetlerinin bulunduğu Çorlu yakınlarındaki Karışdıran Ovası’na geldi. Bu defa savaş önlenemedi (Ağustos 1511). Mağlup olan Selim, İğneada’dan bir gemiye binerek Kefe’ye gitti.