Karınca Hakkında Bilgi

Karıncalar nerede yaşar ve ne ile beslenir, Karınca duası, Karınca hakkında bilgi.

Zar kanatlılardan bir böcek türü. Çalış­kanlığın sembolü. İşçilerin, dişilerin ve er­keklerin oluşturduğu, devlete benzer bir topluluk halinde yaşarlar. İşçilerin ve di­şilerin karınca asiti (Asitformik) içeren, ze­hirli sıvı ile dolu bir iğne bezleri vardır.

İşçi karıncaları, cinssiz hale gelmiş dişiler oluştururlar; barınakları, yiyeceği sağlar­lar ve yavrulara bakarlar. Besinlerini, kü­çük hayvanlar, nektar, bitkilerin özleri ve tohumlar oluşturur. Bazı karıncalar, şeker­li ifrazatlarla, yaprak bitkileri ve diğer bö­ceklerle beslenirler.

Toprak yığınlarında, kuru bitki parçalarından oluşmuş yığınlar­da yaşarlar. Dişi,erkeğin kanatlarını kay­betmelerinden sonra yaptıkları “balayı uçuşu” ile döllenme başlar. Sonra dişi yu­murtaları bırakır ve ilk işçileri yetiştirir.

Ka­rıncalar tutumları ile, bilme ve haberleş­me, deneyimleri değerlendirme ve hafı­za gücü yeteneklerine sahip olduklarını gösterirler. Karıncanın zehiri, tıpta kulla­nılır. Beyaz karınca yumurtaları, kuş ve ba­lık yemi olarak kullanılırlar. Ama bu yu­murtaların toplanmasına, çok ender ola­rak izin verilir. Tanınan türleri: Kırmızı or­man karıncası, dev karıncalardır.