Karaman İli Hakkında Bilgi

Karaman nerededir, Karaman ili ekonomisi, tarihi, coğrafi özellikleri, Karaman ili hakkında bilgi.

Karaman ili iç Anadolu Bölgesi’ndedir. Güneyinde Mersin ve Antalya, batısında ve kuzeyinde Konya bulunur. Karaman’ın yüzölçümü 9.365 km2, nüfusu 208.959 olup, 160 köyü, 3 ilçesi vardır: Ayrancı, Er­menek, Kazım Karabekir.

İli güneydoğudan, güneyden ve güney­batıdan Toros sistemine bağlı dü­zenli dağ sıraları çevreler. Bolkar Dağları ilin bellibaşlı yükseklikleridir. Taşeli Pla­tosu da ilin engebeli bölümünü oluşturur (1.500 m.). Ermenek Göksuyu, Divle Su­yu, Kocadere ve Buğdaylı Deresi il top­raklarını sular. Acıgöl ve Ayrancı baraj gölünden başka ilde göl yoktur. Ayrancı Ovası ve Karaman Ovası tahıl ekimi için çok önemlidir. Ermenek Göksuyu karamanVadisi, Batı Toroslar ile Orta Toroslar arasında ge­niş bir koridor açar. Vadi genellikle çok dardır ve yamaçlarında ova denebilecek düzlükler yoktur. Yine de vadi boyunda şerit halinde uzanan tarım alanları vardır. Bu vadide meyvecilik ve bağcılık yapıl­makta, ceviz yetiştirilmekte, yer yer de buğday ve pamuk ekilmektedir.

İlin iklimi Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında geçiş niteliği gösterir.

İlin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Tahıl deposu olan ilde, sanayi bit­kileri (şekerpancarı), meyve, baklagiller üretilir. Tahılda buğday birinci sırayı alır. Nadasa bırakılan topraklar ve meralarda hayvancılık yapılır. Hayvancılıkta küçük­baş hayvanlar tercih edilmiştir. İlin sanayii fazla gelişmemiştir, iplik ve pamuklu men­sucat fabrikası, Yem Gıda Sanayii ve Ti­caret A.Ş., un, irmik, makarna, bisküvi, BUMAS Bulgar Sanayi, şarap fabrikası, Karaman yeraltı ve yerüstü kaynakları ile Tarım Ürünlerini Değerlendirme A.Ş. bel­libaşlı kuruluşlarıdır.

Bugün il sınırları içinde kalan Can Ha­san höyüğünde yapılan kazılar, bölgede neolitik ve kalkolitik dönemlerde yerleş­me olduğunu ortaya koymuştur. Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra şehir Tuhanna kenti devletinin sınırları içinde kal­dı. Bizans döneminde önemli bir şehir olan Karaman, XII. yüzyıl başlarında Da-nişmendliler’in, 1165’te de Selçuklular­ın eline geçti. 1190’da Haçlılar o zamanki ismi Larende olan Karaman’ı yağmaladı­lar. 1210 da Kilikyalılar şehri ele geçirdi-lerse de bu hâkimiyet 6 yıl sürdü. 1230’da şehir Harezmliler’e bırakıldı. XV. yüzyıl başlarında Karamanoğlulları Larende’yi merkez yaptılar ve buraya Karaman adı­nı verdiler. Bu dönemde de şehir Mem­lûklar ve Osmanlılar arasında el değiştirdi. 1466’da Karaman kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı ve Larende adı muhafaza edildi. Merkezi Konya olup, bu toprakların bütününe Karaman Eyaleti denmiştir. Cumhuriyet’ten sonra da Kon­ya’ya bağlı bir ilçe olan Karaman, 15 Ha­ziran 1989’da il haline getirilmiştir.