Kantitatif Analiz Nedir?

Kantitatif Analiz metotları, Kantitatif Analiz örnekleri, Kantitatif Analiz hakkında bilgi.

Hangi katyon ve anyonlardan mey­dana geldiği bilinen bir bileşik veya karışımdaki bu katyon ve anyonların miktarlarını yani yüzde oranlarını ta­yin etmek demektir. Bu tayinleri ya­pabilmek için kantitatif analizde çe­şitli metotlar kullanılmaktadır.

Mesela herhangi bir çözeltide bulunan anyon veya katyonlar suda çözünmeyen bileşikleri halinde çöktürülüp süzülür ve kurutulduktan sonra tartılır, (gravimetri) veya tayin edilecek madde­yi ihtiva eden çözeltiye bir büret ya­ni taksimatlı bir borudan, başka bir çözelti ilave edilir ve bu çözeltide çö­zünmüş bulunan madde, tayin edile­cek madde ile ani olarak ve gözle gö­rülebilen bir reaksiyon verir. Tayin edi­lecek maddenin hepsini reaksiyona sokmak için lüzumlu olan diğer çö­zeltinin hacmi büret yardımıyla ölçü­lebileceğinden, buradan tayin edile­cek maddenin miktarı hesaplanabi­lir. Bu metoda volumetri denir.

Volümetri yavaş yavaş gravimetrinin yerini almaktadır; bunun sebep­leri şunlardır:

Volümetri gravimetriye göre daha çabuk yapılabilen ve aynı zamanda kolay olan bir metottur. Fakat şura­sını da belirtmek gerekirki, volümet­ri ile elde edilen neticeler gravimetri ile elde edilen neticeler kadar hassas değildir.

Prensip olarak gravimetri ile volü­metri arasındaki fark, gravimetride miktarı tayin edilecek maddenin ya kendisi veya bunun bir bileşiği tartı­lır. Volümetride ise miktarı tayin edi­lecek maddeyi, diğer bir madde ile tamamen reaksiyona sokarak (titreyerek) bu sonuncunun miktarı ölçü­lür. Volümetriyi de çeşitli kısımlara ayırmak mümkündür.

Asidimetri, alkalimetri

Redoks titrimetri

Kompleksometrik titrasyon

Potansiyometrik titrasyon vb. gibi.