Kant Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Kant aydınlanma nedir, Kant felsefesi nedir, Kant hakkında bilgi.

Modern felsefenin en büyük temsilci­si ve kritisizm’in kurucusudur.

Kant “Salt Aklın Tenkidi” adlı eserin­de bilgi hakkındaki görüşlerini şu şekil­de açıklar:

“Bizim bütün bilgimiz deneyle başlar, bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur; zi­ra, aksi halde, bilgi yetisi faaliyete geç­mek için nasıl uyandırabilirdi?. Bu du­yumlarımızın temas ettiği ve kısmen de tasavvurlarımızın etkilediği ve kısmen de bu tasavvurları karşılaştırmak, onları bir­birine bağlamak veya birbirinden ayırmak ve duyusal kantizlenimlerin kaba malzemesini deney denen bir obje bilgisi halinde iş­lemek için bizim zihin faaliyetimizi hare­kete geçiren objeler aracılığıyla olur. O halde zaman bakımından deneyden ön­ce bizde hiçbir şey olmaz ve her şey de­ney ile başlar.”

Kant’a göre, “hem görüde, hem de dü­şüncede a priori olan bilgi unsurları var­dır ve onu ilgilendiren de, kesin a priori-dir. Yani deney ile hiçbir şekilde karışma­mış olan bilgi unsurlarıdır.”

Kant a priori bilgiyi deney bilgisinden üstün tutar. Çünkü a priori bilgi zorunlu ve tüme) geçerliliği olan bilgidir.

Kant felsefesine kritisizm denmesinin nedeni, dogmatizm ile septisizmi uzlaş­tırma çalışmasıdır.

Dogmatizme göre insan zihni kesin, doğru bilgiler elde edebilir. Şüpheciler ise insan zihninin kesin doğru bilgiler elde edemeyeceğini savunur.

Kant ise bilginin alanını sınırlandırmak, bilginin ne olduğunu bilmek gerektiğini savunur. Diğer bir söyleyişte bilginin kri­tiğini yapmak gerekir.

Her insan zihni a priori kalıplarından oluştuğuna göre bilgilerimiz böyle olmuş­tur. İnsan aklındaki bu kalıplar farklı ol­saydı, bilgilerimiz de farklı olacaktı. Bu anlayış göreli bir bilgi anlayışıdır.

‘ Kant teorik ahlakın savunucusudur. Ev­rensel bir ahlak anlayışı vardır. Bu ahlak anlayışı kesin yasalardan hareketle em­redicidir. Ona göre “Öyle hareket ediniz ki, yapmış olduğunuz hareket emredici evrensel kurallar olsun.”