İyon Nedir?

İyon nasıl oluşur, İyonlaşma nedir, İyon hakkında bilgi.

(+) veya (-) yüklü atom veya atom grup­larıdır. Çekirdeğindeki proton sayısıyla, çe­kirdek çevresinde dönen elektron sayısı eşit olan bir atom, elektrik bakımından dengededir. Bir atom elektron verirse (+), elektron alırsa (-) elektrikle yüklü iyon ha­line dönüşür.

Bu duruma göre (+) yüklü bir atom-iyonu bir ya da daha çok elektro­nunu kaybetmiş bir atomdur. Negatif bir atom iyonu ise bir ya da daha çok elektron kazanmış bir atomdur. Örneğin, nötr sodyum atomu (Na°) bir değerlik elektronu kaybet­mek suretiyle ( + 1) yüklü sodyum iyonu (Na + 1) haline dönüşür. Nötr klor atomu (Cl°), bir elektron kazanmak suretiyle (-1) yüklü klor iyonu (Cl~) haline dönüşür. Ay­nı şekilde kalsiyum atomu 2 elektron ve­rerek Ca+2 iyonu, alüminyum atomu 3 elektron vererek Aî+3 iyonu, oksijen ato­mu 3 elektron alarak O 2 iyonu, fluor ato­mu 1 elektron alarak F iyonu haline dö­nüşürler.

Çeşitli elemanların kimyasal bileşikler ya­pabilmeleri ancak iyonların birleşmesiyle mümkün olur. Ters elektrikle yüklü iyonlar birbirini çekecekleri için kimyasal bileşik kolayca oluşur.