İslam Uygarlığı Hakkında Bilgi

İslam Uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı, İslam Uygarlığındaki 1001 buluş, İslam Uygarlığı hakkında bilgi.

İslam uygarlığının gelişmesi, dünya ta­rihinin en önemli olaylarından biri olmuş-tur.700 yılından 1200 yılına kadar geçen 500 yıl boyunca Müslümanlık, devlet şekli, hayat tarzı, görgü, dini hoşgörürlük bakı­mından Hristiyan dünyasına önderlik et­miş, edebiyat, tıp, felsefe bilim alanında da Batı dünyasına öncü olmuştur.

Avrupalılar bugün bütün dünyada kul­lanılan rakamları da Müslümanlar’dan almışlardır. Müslüman bilginleri eski Yuna­nistan’ın matematik, fizik, tıp, kimya, astronomi, bilimlerini geliştirmiştir. Bu arada logaritma, cebir gib: bilim kolları da Avrupa’ya Müslümanlar’dan geçmiştir.

VIII-XI. yüzyıllarda Batı âleminde kita­ba önem verilmezken, Kurtûba’dan Semerkant’a kadar uzayan islâm âleminin binlerce camisinde kitaplıklar vardı. Bağ­dat’ta bilim akademisi kuruldu. Bu akade­mide bir rasathane, bir genel kitaplık, bir çeviri kurulu vardı. Bu kurul eski Yunan bil­ginlerinin eserlerini Arapça’ya çevirmek­le görevliydi. Birçok eski Yunan eserleri ancak Arapça çevirileri sayesinde bugü­ne kadar gelebilmiştir.

1.yüzyılda İslam bilginleri dünyanın yu­varlak olduğunu biliyor, yıldızların durumu­nu inceliyorlardı. Aslında Türk olan El Biruni’nin astronomi, matematik, coğrafya üzerindeki eserlerinin büyük bir kısmı Batı dillerine çevrilmiştir.

Müslümanlar tıpta da bütün dünyanın öncüsü durumundaydılar. İlk eczacılık okullarını kuranlar Müslümanlar’dır. Büyük tıp bilginleri yetiştirmişlerdir. Bunlar ara­sında Ebu Bekr Muhammed Razi ve ibni Sina’dır. Büyük bir filozof olan ibni Sinanın eserleri yüzyıllar boyunca Batı dünya­sını etkilemiştir.

Bilimin yanısıra edebiyat ve sanatta da büyük ilerlemeler gösterdiler.

11-12. yüzyıllarda Müslümanlık dünyası da ondan önceki yüzyıllar gibi bilim ve fi­kir hayatında büyük simalar yetiştirdi. Bun­ların en önemlileri Gazali, ibni Tufeyl, ib­ni Rüşt’dür. Daha sonra Ömer Hayyam, Feridüddin Attar, Sadi, Celalettin Rumi gibi büyük mütefekkirler Müslümanlığın bilim ve düşünüşüne yenilikler eklediler.