İslam Dinine Göre Hırsızlık

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Hırsızlığın kurandaki yeri, Hırsızlığın Dinimizdeki cezası hakkında bilgi.

Kuran’da, cezası açıkça belirlenen suç­lardan biri de hırsızlıktır. Hırsızlık, cezai eh­liyeti haiz bir kimsenin kendisinin mülkü ol­mayan ve en az on dirhem gümüş değerinde bir malı korunmuş bir yerden gizlice almasıdır. Ayette “Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarından ötürü Allah tara­fından İbret verici bir ceza olarak elleri­ni kesin. Allah güçlüdür, hakimdir.” (Ma-ide:38) buyurulmaktadır.

Ayette geçen “el” lafzının, ilk planda “sağ el” olarak anlaşılmakla birlikte sol eli ve ayakları da içine aldığında ittifak edilmiş­tir. Ayette hırsızlığın ne olduğu, şartları ve mahiyeti belirtilmemiş, konu Hz. Peygam­beri sünnetiyle ve uygulamasıyla bir de is­lam hukukçularının, doktriner görüşleriyle açıklığa kavuşmuştur. İslamda gerek suç ve gerekse cezada kanunilik ilkesi hakim olduğundan, bir fiilin ne zaman hırsızlık su­çu sayılacağı, cezasının uygulanma şartları gibi konuların açıkça belirlenmesine özen , gösterilmiştir. Bunun için de “(el) kesme ancak bir dinarda veya on dirhemde olur” (Tirmizi, V, K. Hudud) “On dirhem­den aşağısında kesme yoktur” (Ahmed, b.Hanbel, II. 204) hadisleriyle hırsızlık su­çundan çalınan mal için bir alt değer sınırı getirilmiş, ayrıca failin cezaî ehliyet ve kas­tının bulunması, mülkiyet iddiası veya şüp­hesinin bulunmaması, çalınan malın muha­faza altında olması gibi şartlar aranmıştır.

Kur’ân’da, hırsızlık için öngörülen el kes­me cezasının “ibret verici” yönüne dikkat çekilerek, böyle bir cezanın hem hırsızlığa teşebbüs ve niyet eden kimseyi caydıra­cak, ıslah edecek ve hem de toplumu bu yönde uyaracak ve gerekli tedbirleri almaya zorlayacak nitelikte olduğuna işaret edil­miştir. Gerçekten de hırsızlık suçuna ceza uygulamak gaye değil, belki son çaredir. Önemli olan, hırsızlığı besleyen veya kamçılayan sosyal dengesizliği, iktisadi ve ma­nevi sıkıntıları, ihtirası,, eğitimsizliği, ahlaki çöküntüyü, lüks ve israfı makul bir derece­ye kadar gidermek veya azaltmaktır. Şart­lar iyileştirildikten sonra işlenen hırsızlık su­çunun cezalandırılmasının da adaletin ge­reği olduğu açıktır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İslam Dinine Göre Hırsızlık"


Top