İslam Dinine Göre Hırsızlık

Hırsızlığın kurandaki yeri, Hırsızlığın Dinimizdeki cezası hakkında bilgi.

Kuran’da, cezası açıkça belirlenen suç­lardan biri de hırsızlıktır. Hırsızlık, cezai eh­liyeti haiz bir kimsenin kendisinin mülkü ol­mayan ve en az on dirhem gümüş değerinde bir malı korunmuş bir yerden gizlice almasıdır. Ayette “Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarından ötürü Allah tara­fından İbret verici bir ceza olarak elleri­ni kesin. Allah güçlüdür, hakimdir.” (Ma-ide:38) buyurulmaktadır.

Ayette geçen “el” lafzının, ilk planda “sağ el” olarak anlaşılmakla birlikte sol eli ve ayakları da içine aldığında ittifak edilmiş­tir. Ayette hırsızlığın ne olduğu, şartları ve mahiyeti belirtilmemiş, konu Hz. Peygam­beri sünnetiyle ve uygulamasıyla bir de is­lam hukukçularının, doktriner görüşleriyle açıklığa kavuşmuştur. İslamda gerek suç ve gerekse cezada kanunilik ilkesi hakim olduğundan, bir fiilin ne zaman hırsızlık su­çu sayılacağı, cezasının uygulanma şartları gibi konuların açıkça belirlenmesine özen , gösterilmiştir. Bunun için de “(el) kesme ancak bir dinarda veya on dirhemde olur” (Tirmizi, V, K. Hudud) “On dirhem­den aşağısında kesme yoktur” (Ahmed, b.Hanbel, II. 204) hadisleriyle hırsızlık su­çundan çalınan mal için bir alt değer sınırı getirilmiş, ayrıca failin cezaî ehliyet ve kas­tının bulunması, mülkiyet iddiası veya şüp­hesinin bulunmaması, çalınan malın muha­faza altında olması gibi şartlar aranmıştır.

Kur’ân’da, hırsızlık için öngörülen el kes­me cezasının “ibret verici” yönüne dikkat çekilerek, böyle bir cezanın hem hırsızlığa teşebbüs ve niyet eden kimseyi caydıra­cak, ıslah edecek ve hem de toplumu bu yönde uyaracak ve gerekli tedbirleri almaya zorlayacak nitelikte olduğuna işaret edil­miştir. Gerçekten de hırsızlık suçuna ceza uygulamak gaye değil, belki son çaredir. Önemli olan, hırsızlığı besleyen veya kamçılayan sosyal dengesizliği, iktisadi ve ma­nevi sıkıntıları, ihtirası,, eğitimsizliği, ahlaki çöküntüyü, lüks ve israfı makul bir derece­ye kadar gidermek veya azaltmaktır. Şart­lar iyileştirildikten sonra işlenen hırsızlık su­çunun cezalandırılmasının da adaletin ge­reği olduğu açıktır.