İslam Dininde Boşanma

Boşanmanın dinimizdeki yeri, İslam dininde boşanma nasıl olur, Kurana göre boşanma nasıl olmalıdır.

Karı-koca arasındaki evlilik bağının sona ermesi demek olan boşanma, Kür’ân’da “talâk” lafzıyla ifade edilmiştir.
Kur’ân, aile hukukunun evlilik, karı-kocanın karşılıklı hak ve sorumlulukları, mehir, iddet, boşanma, nafaka, çocukların korunması ve yetiştirilmesi gibi çeşitli merhaleleriyle yakından ilgilenir. Konuyla ilgili olarak bir kısmı ahlâkî mahiyette bir çok Önleyici veya çözümleyici hukukî esas getirmiştir.

Kur an evliliği, “kocaların karılarına ver­dikleri sağlam bir teminat” olarak vasıf­landırmış (Nisa: 21), erkeği aile reisi yapa­rak evlilik birliğini devam ettirmede erke­ğe daha ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Kur’ân kocalara “Onlarla (kadınlarla) gü­zellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlan­mıyorsanız (sabredin) hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir” (Nisa: 19) emir ve tavsiyesinde bulunarak kocaların sorumsuzca ve iyice düşünme­den boşanmaya yönelmesini yasaklamış, hoşnutsuzluk hâlinde bile sabrı ve eşlerin­de başka yönlerden güzellik ve hayrı ara­malarını hatırlatmıştır.

Eşler arası geçimsizlik bazen ileri bir de­receye ulaşır ve boşanma tek’çare olarak görülebilir. Ancak Kur’ân problemin hâili için boşanmayı her zaman tek çıkar yol gör­mez ve boşanmaya gitmeden önce kocaya şu tavsiyelerde bulunur: “Serkeşlik etme­lerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa ar­tık aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir” (Nisa: 34) Bu üç safhanın da ayrı ayrı denenmesini öğütleyen ayet, kocasına itaat ettiği sürece kadının boşan­ması için bahane ve sebep aranmasını da yasaklamaktadır.

Evlilik birliğinin devam ettirilmesi için ka­dının da fedakârlıkta bulunması gerekir. Ni­tekim Kur’ân “Eğer kadın kocasının ser­keşliğinden veya aidırışsızlığından endi­şe ederse, aralarında anlaşmaya çalış­malarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıs­kançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki Allah iş­lediklerinizden şüphesiz haberdardır” (Nisa: 128) buyurarak hoşnutsuzluk veya soğukluk hâlinde bile tarafların meselesi­ni konuşarak anlaşarak hâlletmesini öğüt­lemektedir.

Karı-koca arasındaki anlaşmazlık daha ileri safhaya gittiğinde Kur’ân evliliği koru­maya yardımcı olacak bir başka alternatif teklif etmektedir. Ayette “Kan-kocanın ara-, sının açılmasından endişelenirseniz, er­keğin ailesinden bir hakem ve kadının ai­lesinden bir hakem gönderin. Bu hakem­ler onların aralarını ıslah etmek isterler­se? Allah onların aralarını buldurur. Doğ­rusu Allah her şeyi bilen ve haberdar olandır” (Nisa: 35) buyurularak hakemler vasıtasıyla eşler arasındaki geçimsizliğin ve anlaşmazlığın giderilmesi yolu tavsiye edilmektedir.

Bütün anlaşma yolları kapanmış ve karı-kocanın evlilik hayatını birlikte yürüt­meleri artık imkânsız hâle gelmişse boşan­ma, yani tarafların ayrılmaları en makul ça­redir. Bunun için de Kur’ân boşanmayı meşru görmüş, onunla ilgili bir takım hü­küm ve kaideler koymuştur.

Kur’ân, boşanmanın sadece kocaya ait bir hak olduğunu açıkça belirtmemişse de, genelde olaydan, kocaların karılarını boşa­ması şeklinde bir ifadeyle bahsetmektedir. Boşama hakkı ve boşama şekli hakkında Kur’ân’da detaylı bilgi mevcut olmamakla birlikte, boşama sayısı, boşamanın hukukî ve malî sonuçları üzerinde oldukça ayrın­tılı olarak durulmuştur.

Kur’ân’ın bildirdiğine göre, erkeğin karı­sını üç defa boşama hakkı vardır. Birinci ve ikinci boşamadan sonra isterse tekrar bir­likte olabilirler (Bakara: 228-229). Fakat üçüncü boşamadan sonra artık tarafların birbirlerine dönüş imkânı kalmamıştır. An­cak kadın, başka bir koca ile evlenip, on­dan da normal seyir içerisinde ayrılmadık­ça eski kocasına dönemez (Bakara: 230). Kur’ân’ın ifadesinden anlaşılan odur ki, bu boşamalar ayrı ayrı zamanlarda olacak ve üçüncü boşamadan sonra araya başka bir koca ile evlenip ayrılma girmedikçe taraf­lar bir araya gelemeyeceklerdir. Kur’ân’ın bu anlatım tarzına rağmen dilimize “hülle” adıyla geçmiş olan, üç boşama sonrası üçüncü şahısla yapılan göstermelik ve an­laşmalı evlilik Kur’ân’ın ruhuna aykırıdır. Al­lah’ın yasak kıldığına başka yoldan ulaşma­yı amaçlayan bir hileden başka bir şey de­ğildir.

Kur’ân’ın hükmüne göre, koca karısını âdet (aybaşı) hâlinden çıktıktan sonra onun­la cinsî temas etmeden temizken boşar. Boşanan kadınların başka bir erkekle evle­nebilmesi için belli bir sürenin (iddet) geç­mesi gerekir. Bu süre kadının durumuna göre farklılık gösterir. Bu bekleme süresin­de taraflar arası bir çok hak ve sorumluluk­lar devam eder. Ayette “Ey peygamber ka­dınları boşadığınız zaman iddetleri için­de (âdetten temiz oldukları sırada) on­ları boşayın ve iddeti sayın (ve üç defa âdet görüp temizlenmelerini bekleyin) Rabbiniz Allah’tan korkun.