İş Bölümü Nedir?

İş Bölümü sözlük anlamı, İş Bölümü ve uzmanlaşma nedir, İş Bölümü hakkında bilgi.

İnsanların toplumsal hayat yaşadıkla­rı sürece iş bölümüne gidilmesi zorunlu­luğu doğmuştur. İlkel toplumlarda cinsi­yete göre iş bölümü vardır. Kadın ev işle­riyle ilgilenirken erkek avlanmayla uğraş­mıştır.

Zamanla toplumların gelişmesi so­nucunda tek başına bir insan kendi ihti­yaçlarını sağlayamaz olmuştur. Günümüz toplumlarında ise iş bölümü dahada ge­lişmiştir. Doktorun terziye, marangoza, satıcıya, ayakkabıcıya ihtiyacı vardır.

On­ların da sağlıklı yaşamları için doktora ih­tiyaçları vardır. Toplumların gelişmesi iş bölümünde ihtisaslaşmayı doğurmuştur. Günümüzde öğrencilerin daha iyi bir eği­tim ve öğretim görmeleri için her dersin branş öğretmenleri tarafından verilmesi zorunluğu doğmuştur.

Toplumlarda iş bö­lümü olduğu gibi bir fabrikada üretilen araçların her bir parçasının ayrı ayrı iş­çiler tarafından yapılması seri üretimi sağlar. Verdiğimiz örneklere, dayanarak iş bölümünün tanımını şu şekilde yapabi­liriz; “iş bölümü, toplumların iş kollarına bölünmesi ve farklılaşmasıdır.” iş bölümünü iki ana dala ayırabiliriz:

  1. Mesleki Bölümü: “Toplumlarda türlü mesleklerin ve zanaatların doğması ve bunların ikinci derecede meslek ve zana­atlara ayrılması, üretimin bölümlenmesi, ihtisasın doğması mesleki iş bölümüdür.”
  2. Teknik iş Bölümü: “iş bölümünün bu kısmı daha ziyade emeğin bölünmesi ve teşkilatlanması ile ilgilidir. Bir üretim ko­lunda kurulan bir işletmede belli bir mal ve hizmetin üretimi için yapılması gerek­li işlerin bölünmesidir.