İnşikak Suresi Hakkında Bilgi

İnşikak Suresi meaili nedir, İnşikak Suresi hakkında bilgi.

Kur’ân-ı Kerîm, insanın yaratılışına özel­likle döllenme ve ceninin çeşitli merhale­lerine dair konulara özel bir itina göstermiş ve insanın döllenmesinden doğuşuna kadar olan yaratılışını şaşırtıcı bir biçimde gözler önüne sermiştir. “Gerçekten biz insanı, karışık bir damla nutfeden yarattık” (İn­san, 76/2) denilirken, bir diğer ayette de “O atılıp dökülen bir sudan yaratıldı” (Târik, 86/6) denilmektedir. Ayetlerde “su”, “nutfe” ve “karışık nutfe” ifadeleri geç­mektedir. Sudan maksat, erkek menisi, “karışık nutfe” ise, döllenmiş yumurtayı göstermektedir. Ana rahminde döllenmiş olan yumurta burada, şu merhalelerden ge­çerek bir canlı hâline gelmektedir. “Onu sarp ve metin bir yerde bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi, kan pıhtısı, kan pıhtısı­nı da et parçası yaptık. Ve et parçasını da kemiklere çevirdik. Sonra, başka bir yaratılışla onu inşa ettik” (Mü’minûn, 23/11-13) Bu ayette geçen tabirleri dikkatle incelediğimiz zaman, bu günkü tıp ilminin izah edip açıkladığı şeyleri, apaçık bir şe­kilde belirttiklerini görürüz.

“Sizi analarınızın karnında üç kat ka­ranlık içinde şekilden şekile değiştire­rek yaratıyor” (Zümer, 39/6) ayeti, ışık ge­çirmeyen ammiyon, ısı geçirmeyen koriyon ve su geçirmeyen rahim duvarı zarlarına işaret etmektedir. “Göklerin ve yerin hü­kümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk verir. Yahut çocukları erkek ve kız olarak çift olarak yaratır ve dilediğini de kısır yapar” (Şûrâ, 42/49-50) ayeti ise, cin­siyetin tayininde ana-babanın rolünün ol­madığını açıklamaktadır: “O’nun bilgisi dı­şında suresinin 24. ayetinde zikredilmektedir.

Bunun Kur’ân’da zikrediliş sebebi hak­kında müfessirler şu bilgiyi vermektedirler: Yahudilerin teşviki ile Mekke halkı, Peygam­ber Efendimiz’den ruh, ashâb-ı kehf ve Zül-karneyn hakkında bilgi istemişlerdi. Rasu-lü Ekrem Efendimiz de onlara “bu konular­da size yarın haber veririm” demişti, inşâ-allah dememişti. Bunun üzerine on beş gün veya kırk gün vahiy gecikmişti. Bundan son­ra, Yüce Allah Peygamber Efendimiz’e “Hiç bir şey hakkında inşâailah deme­den, ben bunu yarın yapacağım deme” ayetini inzal etmiştir.

Aynı ayetin devamında ise “inşâailah demeyi unuttuğun zaman Rabbını an” denmektedir.

Şurası muhakkaktır ki, her hareket ve her kıpırdanışta hatta insana canlılık veren her nefeste Allah’ın iradesi, dilemesi vardır. Gayb perdesi ise, insanoğlunun yüzüne ör­tülüdür. Bunun için yarın yapılacak işlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Allah’tan başka kimse bilemez. Bu sebeple insanoğ­lu gelecekte ne yapacağını düşünüp plan­larken geçmişiyle geleceği arasında bağ­lantı kurup geleceğe güvenli adımlar atar­ken Allah’ın iradesinden yardım istemeli, böylece düşünürken ve işini yaparken ken­disini yalnız ve kimsesiz hissetmemelidir.