İncil Nedir, İncil Kimlere İndirilmiştir?

İncil ayetleri nelerdir, İncil hangi dine aittir, İncilin bölümleri hakkında bilgi.

Allah Tealâ’nın peygamberlerine indirdi­ği dört semavî kitaptan biridir. Bu dört ki­tabın da Allah tarafından gönderildiğine inanmak ve hükümlerini tasdik etmek her müminin üzerine farzdır. Bunlar: Tevrat, in­cil, Zebur ve Kur’ân’dır

Hz. isa’ya indirilmiş olan incil kendinden önceki Tevrat’ı doğrulamakta ve Tevrat’ın getirdiği nizamı ihya ederek sağlam hüküm­lerini teyit etmektedir. Bugün Hıristiyanlar­ca muteber sayılan dört incil bulanmakta­dır. Bunlar sırasıyla Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incilleridir. Hıristiyanlıkta indi­ler dinin ana kaynağı sayılır, indilerde Hz İsa’nın hayatı, doğumundan haça gerilme­sine, gömülmesinden üç gün sonra kabrin­den kalkmasından kırk gece sonra sema­ya yükselmesine kadar, Hıristiyan inancı­na uygun tarihî kıssalar ve olaylaı anlatıl­maktadır. Ancak bu gün Hıristiyanların el­lerinde bulunan ve yukarıdaki yanlış bil­gileri de havi indilerden hiç biri Allah’

.l$aya indirmi§ olduğu asıl İncil değildir. Kur’ân’ın da ifade ettiği gibi hep­sinde de tahrif ve değişiklikler mevcuttur Bu ınciller Hz. İsa’dan çok sonra kaleme alınmış, içerisinde mantık dışı pek çok ha­berler ve bilgiler vardır. Bir kısmı Hz. isa-nın talebeleri veya başkaları tarafından bir takım ilâveler, eksiltmeler, değiştirme ve tahriflerle telif edilmiş hikayelerdir. Bir kıs­mı da daha sonra gelen kimseler tarafın­dan ilâve edilmiş, böylece yüzden fazla İn­cil meydana gelmiştir.

  • Matta İncili: Hıristiyanların elinde bu­lunan indilerin en eskisidir. Hz. İsa’nın 12 öğrencisinden biri olan Matta tarafından Isa A.S ‘dan sonra yani onun Allah nezdine yükseltilmesinden dört yıl sonra Ibranice olarak yazılmıştır.
  • Markos İncili: Hıristiyan tarihçiler ara­sında bu İncil’in kimin tarafından yazıldığı hususunda ihtilâf meydana gelmiştir. Hz İsa’nın dünyadan ayrılışından 23 yıl sonra Yunanca olarak yazılmıştır.,Hıristiyan tarih­çiler Markos’un esas adının Yuhanna oldu­ğunu, Markos ünvanını sonradan aldığını Hz. İsa’ya öğrencilik eden 12 kişi arasında bulunmadığını, Yahudi asıllı olup Hz. isa or­taya çıktığı zamanda ailelerinin Kudüs’te bulunduğunu ve Hz. isa’ya ilk inananlardan olduğunu yazmaktadırlar. Diğer bir kısım tarihçiler ise Markos’un bunu Pavlos ve Petros’un ölümlerinden sonra yazdığını söylemektedirler, incil, Hz. İsa’nın uluhiy-yetini kabul etmemektedir.

3) Luka İncili: Rivayete göre, Luka Antakya’da doğmuş, tıp öğrenimi görmüştür Yahudi asıllı olmadığı söylenmektedir. Bazılarıda onun Roma’da doğduğunu ve İtalyan asıllı olduğunu söylerler.

Luka, Hz. isa’nın talebesi olmadığı gibi talebisinin talebesi de değildir. Aziz Pav-los’a yardımcılık etmiştir. Onun talebesidir Luka Incili’ni Hz. isa’dan yirmi sene sonra yazmıştır. Bu İncil’de Matta ve Markos’ta bulunmayan, okuyucuyu açık bir şekilde şüpheye düşüren ilâveler vardır.

4)    Yuhanna incili: Bu incil de Hz. isanın tanrılığından açıkça söz etmektedir Hz İsa’dan otuz iki sene sonra yazılmıştır. Kili-se bu İncil’in Hz. İsa’nın talebelerinden Yuhanna B. Zebdî’nin yazması olduğunu iddia ediyor. Ancak büyük Hıristiyan alimlerinin hepsi bunu inkâr etmekte, milâdî ikinci asırda İskenderiye medresesi talebelerinden birisi tarafından tasnif edildiğini Britanya maarif toplantısında şöyle ifade etmişlerdir: “Şüphe yok ki Yuhanna incili uydurma bir kitaptır. Yazan bununla havarilerden iki mukaddes şahsiyete karşı çıkmayı hedef almıştır. Kitapta kendisinin Hz. İsa’yı görmüş havarilerden olduğunu iddia etmiştir.”

Bu İncil konusunda Hristiyan yazar George Zewin şöyle demektedir: “Sirpantos ve Apıson ve toplulukları Hz. İsa’nın bir insan olduğu, bunun ötesinde uluhiyyetinin bulun­madığı, Meryem’den dünyaya gelmeden önce başka bir şeklinin olmadığı konusu­nu kabul ediyorlardı. Bunun üzerine 96 se­nesinde Asya piskoposlarının bir çoğu Yu-hanna’nın yanına gelerek kendilerine me-sıh hakkında bir kitap yazmasını ve öteki in-cillerde bulunmayan bölümler ihtiva etme­sini ve özellikle İsa’nın tanrılığı konusunu anlatmasını istediler.”

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu gün mev­cut olan inciller Allah Tealâ’nın indirdiği İn­cil’in tamamen dışında, ondan tamamen başka, tahrif edilmiş kitaplardır. Hepsi de ya Hz. İsa’nın öğrencilerine veya onların öğrencilerine aittir. Bütünüyle Isa Mesih-ın hikâyelerinden, konuşmalarından, yaşa­yışından söz etmektedir.