İmam Seçmekte Ölçü Nedir?

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

İslam Dininde İmam seçmenin ölçüsü nedir, Cemaat ile namaz kılmanın önemi nedir.

Cemaatle namaz, İslam dininin toplu hareket etmeye verdiği ehemmiyeti ortaya koyan en canlı bir örnektir. Namaz kılacak kimseler, iki kişi olsalar bile, cemaat olmayı terk etmemelidirler.

Zira mühim olan husus, cemaatin sayısı değil, dini bir mükellefiyetin yerine getirilmesidir. Resul-i Ekrem (sav.), yolculuğa çıkmak isteyen Malik bin Huveyris ile onun amucazadesine, “Yaşça büyük olanınız size imamlık yapsın” buyurmuştur
İmamlık yapmaya memur bir kimse yoksa veya namaz bir şahsın mekanında kılınacak değilse, ibadet için toplanmış Müslümanlar, kendi aralarından bir kimseyi tercih edip namazlarını cemaatle eda etmelidirler.

İmamlık yapacak kimsenin bu vazifeye liyakatli olması icap eder. İmamlık için yapılacak tercihte isabetli karar verebilmek için dinimizin hükümlerini önceden ve etraflıca bilmemiz lazımdır. Bu sahada aranacak ehliyet şartlarını, ehemmiyet derecesine göre şöyle sıralayabiliriz:

a) Namazla alakalı bilgisi en fazla olan kimse imamlığa tercih olunmalıdır. Ashabtan Ebû Huzeyfa (ra.), evinde imamlık yapmak üzere, hâne halkından bir kimsenin tensibini Resûl-i Ekrem’den ricada bulunmuştu. Fahr-i kainat (sav.) bu zatın kölesi bulunan Salim’i tensip etti.

b) Kur’an okumayı en iyi bilen imam olmalıdır. Bu ehliyeti hâiz olan birden fazla kimse varsa, ezberi daha çok olan imamlığa geçmelidir. Dinî hükümlerin tahlilini yapan Resulüllah (sav.), “Sizin Kuran okuyuş yönünden en çok (ezberi) olanınız size imamlık yapsın” (3) buyurmaktadır.

c) İmamhğa geçirilecek şahıs, “Vera” sahibi olmalıdır. Çünkü İslam dininin haram kıldığı şeylerden sakınan ve emrettiği vazifeleri yapan bir kimsenin peşinde namaz kılmanın feyzi ve değeri büyüktür.

d) Yaşça büyük olan kimse tercih olunmalıdır. Bahsi geçen yaşlılık, İslamiyet ile alakadar olarak geçen uzunca bir ömür demektir, İslami şuura ermemiş, ömrünü gafletle geçirmiş ve isyan vadisinde kartalmış bir kimse, böyle bir tercihin dışında tutulacaktır.

e) Huy itibariyle daha güzel olana imamlık yaptırmalıdır. Zira güzel huy, kamil bir inancın semeresidir.

O Siması daha güzel ve nurani olanı tercih etmelidir. Çünkü suret güzelliği, siretin iyiliğine delalet eder.

g) Şerefli bir soya mensup olanı takdim etmelidir.
h) Sesi güzel olanı tercih etmelidir. Çünkü güzel seste huşu duymak ihtimali galip bulunmaktadır.
i)Ve nihayet, elbisesi temiz olanı tercih etmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir