İlyas Peygamber Hayatı

İlyas Peygamber kimdir, İlyas Peygamber hayatı hakkında bilgi.

Kur’ân’da ismi iki yerde geçen llyas Pey­gamber (el Maide:85, Saffat:123) İsrailoğullarının peygamberlerindendir. Nesebi Hz. Hârun’un zürriyetinden olup Hz. ibrahim’e kadar ulaşmaktadır.

ilyas A.S israiloğullarına şöyle hitap et­ti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mı­sınız? Yaratanların en iyisi olanı bırakıp da Ba’l putuna mı taparsınız? Allah si­zin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbıdır” (Sâffât: 124-126)

İsrailoğulları peygamberlerinin bu uyar­malarına kulak vermediler, fman etmeyip Hz. ilyas’ı yalanladılar. Daha sonra kralla­rın ve ileri gelen kimselerin birbirlerine düş­meleri ve Israiloğullarının küfrü ve sapık­lıkları yüzünden devletleri düşmüş ve dar­madağın olmuştu