İlk Gazete Gazatte Hakkında Bilgi

Dünyanın ilk gazetesi hangisidir, İlk gazete hangi tarihte basılmıştır, İlk gazete gazette hakkında bilgi.

Gazetenin başlangıç tarihini tespit daima münakaşa mevzu olmuştur. Çünkü on beşinci asrın sonuna doğru havadis yayan yapraklar o kadar çoğalmıştır ki bunların da, mukannen gün ve zamanda çıkmamalarına rağmen, gazete sayılması lazım geleceğini müdafaa edenler olmuştur. Fakat hakikat aranırsa bunlar olsa olsa gayrı mevkut neşriyatın başlangıcı olabilirler. Gazetenin değil.

Bu havadis yaprakları, hatta bazıları resimli olarak, on altıncı asırda da gittikçe çoğalmış fakat hepsi aynı mahiyetini muhafaza etmiştir.
Gazete on yedinci asrın mahsulüdür. Fransa’da 1631 tarihinde Theophraste Renaudot adında bir doktor tarafından neşrolunmuştur. Tarihi 30 Mayıs, adı Gazette’dir. Gazete kelimesi de bugün ona verdiğimiz manayı o gün almıştır.

Renaudot, gazetesini çıkarmak için resmi ruhsatla beraber bir nevi imtiyaz almıştı. On üçüncü Louis bizzat, fakat imzasız, yazı yazdı. Richelieu de ona çok yardım etti.
Gaz ette her hafta dört sahife olarak çıkıyordu. Kısa bir müddet zarfında rağbet görerek sekiz sahife olması bu muvaffakiyeti çekemeyerek ona itiraz, onunla alay edenlerin, hatta onu taklide kalkışanların sayısını arttırdı. Bu da Renaudot’un teşebbüsünde kamilen muvaffak olduğuna parlak bir delildir.

Renaudot’nun gazetesini müdafaa için söylediği bir söz vardır ki, devrin telakkisini Tarih daima hakikati söylemekle mükelleftir. Gazete de yalanı önlerse vazifesini yapmış olur.
Gazette, gördüğü rağbet üzerine haftalık sayılarla ilaveler de vermeye başladı. Her sene çıkan sayıları bir cilt halinde toplamaktı.

Gazette resmi müzaheret görüyor, hükumetten politika malumatı alıyor, bu manevi muavenet yüzünden çok satılıyordu. Maddi menfaatini de, artan sahife adedince çoğalan ilanlar temin ediyordu.

Buraya Gazette birinci numarasının ilk sayfasının resmini koyuyoruz. Başındaki fıkra 2 Nisan 1631 tarihinde İstanbul’dan yazılmış bir haber olduğundan bizim için hususi bir ehemmiyeti de vardır. (Selim Nüzhet Gerçek)

Gazete Nedir, İlk Gazete Örnekleri