İkinci Dünya Savaşında Türk İngiliz Antlaşması

İkinci cihan harbinde İngiltere ve Osmanlı devleti arasındaki antlaşma nedir maddeleri nelerdir.

12 Mayıs 1939 da Başvekil rahmetli Dr. Refik Saydam, Büyük Millet Meclisinde, Türk-İngiliz müşterek beyannamesini okumuştur. Bu beyannameye göre, Ankara’daki konuşmalar “iki hükumet arasındaki mutat görüş birliğini, belirtmiştir.

İki devlet, kendi milli emniyetle menfaatin ihtilaller, isyanlar olmuştur; bu zorluklarla çarpışan müttefiklerimiz, Mezopotamya ve Suriye sınırları üstünde daima bir emniyet şeddi görmüşlerdir. Gene aynı zorluklar içinde, Türkiyeyi kuvvetlendirmek için, İngiltere’nin elinden geleni yapmaya çalıştığını hatırlamadan geçemeyiz. Bir kelimeyle hulasa edersek, ikinci dünya harbinin en şaşırtıcı değişkenlikleri arasında iki devlet münasebetlerini her hangi bir şüphe bulutu karartmamıştır: görüş farkları, hattâ sertçe münakaşalar olmuşsa bile, bütün buDİarda İngiliz-Türk ittifakı menfaatlerinin hakikî gerekleri kaygısından ayrılmamıştır.

Biz ingiliz mücadelesinde milletlerarası hakiki bir barışma ve kaynaşma nizamının menfaatini görmekteyiz. Yalnız memleketimizin bulunduğu coğrafi bölgede emniyet davalarımız ortaklaşa olduğu için değil, milletlerarası münasebetler bakımından görüşlerimiz ve anlayışlarımız arasında fark olmadığı için bu ittifaka bel bağlamaktayız.

İttifaklar vardır ki geçici bir buhran karşısındaki tehlike beraberliğinden doğarlar ve buhranla beraber sönerler. İttifaklar vardır ki onları doğuran tarihi ve siyasi zaruretler bir vakit ne kadar kuvvetli olsalar da, işlenmeye kullanılmaya, kısırlaşıp unutulurlar.

İngiltere’yle Türkiye arasında müspet de olsa menfi de olsa münasebetlerin canlılığını ve hayati ehemmiyetini kaybettiği zamanlar, bilhassa son bir iki asırda haftalarla dahi sayılamaz. Onun için 1939 da başlayan yeni dostluk geleneğinin zaman geçtikçe kuvvetleneceğini, harp. içinde olduğu gibi harp sonrasında dahi değeri artacağını biliyoruz. Gene onun için, İngiliz-Türk münasebetleri tarihinde yeni bir dönüm noktası olan 12 Mayıs 1939 tarihine hususi bir ehemmiyet veriyoruz.