İkinci Dünya Savaşı Hangi Ülkeler Arasında Oldu

İkinci Cihan harbi sebep ve sonuçları nelerdir, İkinci dünya savaşını kim çıkardı, İkinci dünya savaşı ve Hitler hakkında bilgi.

İkinci cihan harbi için şimdiye kadar gösterilen sebepler şunlar olmuştur: 1. .kinci cihan harbi Almanya, İtalya ve Japonya gibi otoriter idarelerin, devletler arası hukuku parça parça tasfiye ederek ve iktisadi ve siyasi ihtiraslarını perde perde yükselterek, neticede, milletler arası hayatı tahammül edilmez bir hale koymaları yüzünden hadis olmuştur. 2. İkinci cihan harbi, varlıklı milletlerin dünya servet kaynaklarına hodgamca el koyarak varlıksız milletleri bir nevi faiz esareti altında tutmaları ve çalışanlara, ister fert ister millet olsunlar, ilerlemek hakkı tanımamaları yüzünden hadis olmuştur. 3. ikinci cihan harbi, emperyalist devletler arasındaki yeni bir hesaplaşmadan ibarettir.

Bu üç sebebin menşe şehadetnameleri tetkik edilecek olursa, birincisinin demokrat memleketler, ikincisinin mihverci memleketler, üçüncüsünün de Sovyetler tarafından ileri sürülmüş olduğu görülür. Sebeplerin kendileri tetkik edilince de, hemen hepsinin bir miktar hakikat ihtiva etmeye mukabil çok daha yüksek bir ölçüde tandans taşıdığı yani propaganda koktuğu görülür.

Eğer birinci sebep yüzde yüz doğru olsaydı, harbi demokrasilerin kazanacağı bugünden belli olduğuna göre harbi takip edecek olan dünya nizamının 1939 Eylülüne kadar devam etmiş olandan farksız olması, daha doğrusu, harpten sonra yepyeni ve başka türlü bir dünyanın kurulacağı hakkındaki teminatın hem de harp esnasında verilmesine, demokrasilerce herhangi bir lüzum görülmemiş olması lazım gelirdi.

Atlantik yasası dünya adına bir nevi ıslahat fermanını temsil ettiğinden, ikinci cihan harbinin zuhurunda demokrat memleketlerin de bir nevi mesuliyeti bulunduğu kendiliğinden anlaşılmaz mı ?

ikinci sebebin doğruluğuna gelince, ikinci cihan harbine en esaslı ve mükemmel bir şekilde hazırlanmış olanların mihver memleketleri olduğu, harbin ilk günlerinde belli olmuştur. Bu memleketler nasıl varlıksız ve faiz esaretine maruz sayılabilirler ki, tarihin en büyük harbine, bunu adeta kazanacak kadar mükemmel bir hazırlıkla girebilmişlerdir.

Üçüncü sebebi öne sürenler, Sovyetler olmuştur. Ve daha ilk gününden, bu harple herhangi bir alakaları bulunmadığı noktasında ısrar etmişlerdir. Harbe girmedikleri, daha doğrusu harp kendilerine bulaşmadığı müddetçe az çok ayakta durabilen bu iddia, ondan sonra ehemmiyetini kaybetmiş ve emperyalistler arasındaki hesaplaşma tâbiri tekrar edilmez olmuştur. Bilakis, Sovyetler, harbe sebep gösterme bahsinde, birinci noktanın adeta demokrasilerden fazla müdahil olmuşlar ve Anglo-Ameikanlarla gittikçe daha şümullü bir anlaşmaya doğru yürümüşlerdir.
Görülüyor ve anlaşılıyor ki, ikinci cihan harbi için gösterilen üç ayrı sebepten her biri, ayrı bir zaafla maluldür.

Şu halde, ikinci cihan harbinin objektif sebebi veya sebepleri nelerdir?
Bu suale şimdiye kadar en mukni cevabı, 1929 cihan iktisadi buhranı vermiştir.
1929 cihan iktisadi buhranı,’ şu hakikatleri açığa vurmuştur :

1- Dünyadaki memleketlerden bir kısmının sanayici, bir kısmının da ziraatçı ve haftı maddeci olarak iki ayrı gruba ayılması ve sonuncuların birincilere birer pazar vazifesi görmesi imkansızlaşmıştır. Çünkü ziraat iaddeleriyle kam maddelerin değerleri sanayi iaddelerinin değerlerini ödeyememekte ve bu yüzden, memleketler arasında sermaye terakümü, iştira kabiliyeti, hayat seviyesi ve kültür bakımından derin uçurumlar açılmış bulunmaktadır.

2-Dünya, on sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda vahdetini tamamlamış, fakat bu vahdet, ileri memleketlerin aşırı istismar temayülleri yüzünden malul bir netice olarak, dünya fiziolojik tekevvününün sakat ve kötürüm bir merhalesi olarak tecelli etmiştir.
3-Memleketlerin büyük ve ehemmiyetli de olsalar, cihan iktisadi buhranını kendi zaviyelerinden tetkik ve tahlil etmeleri, tefsir haddinin ötesine gidememekte ve bu tefsir, zaruri olarak bir tevilden ibaret kalmaktadır.

Cihan iktisadi buhranı, ancak cihan bakımından ve objektif bir görüşle mütalâa edilecek olursa insanlara müspet tedbirler tavsiye edecektir. Aksi takdirde, ölçüsünü ve derinliğini arttırarak birdendbire beşerî bir faciaya inkılabedecektir. (Netekim böyle olmuş ve ikinci cihan harbi patlak vermiştir.)

4. On sekizinci ve on dokuzuncu asırlar zarfında kurulan medeniyet, sömürgeciliği temel olarak kabul etmiştir. Bu tutum, bidayette, bilhassa sanayici memleketler için müspet neticeler vermiştir. Fakat, cihan iktisadiyatı gittikçe hem dünyanın hem de insanlığın tamamına şamil ve vahdetli bir karakter aldığından, 1929 da, iki asırlık bir medeniyet tecrübesinin iflas ettiği görülmüştür.

1929 cihan iktisadi buhranı, modern medeniyetimizin ilk bünyevi ve ciddi arızasıdır. Nasıl ki ikinci cihan harbi, o buhranın bir lisan halinden, bir müeyyidesinden başka bir şey değildir.

Bu sebepledir ki, ikinci cihan harbinin bütün muharipleri, hep 1929 buhranını göz önünde bulundurmuşlar ve davalarını yürütürken buhranın verdiği, yahut vermeye çalıştığı derslerden istifade etmeye çalışmışlardır. Yalnız, bunu dürüst ve objektif bir şekilde yani bütün insanlık adına yapacaklarına, her biri, işi kendi tarafına yontmaya uğraşmış ve neticede, belki hasımlarının galibi, fakat, dünya davasının mağlubu vaziyetine düşmüştür.

Hulasa edersek: İkinci cihan harbinin sebepleri, şu veyahut bu devletin hareket hattına atfedilemez. Bu hususta bir devletin öteki devletten daha az, yahut daha çok mesuliyet taşıması hiçbir şey ifade etmez. İkinci cihan harbi öylesine bir harptir ki onun mesulü, ilk defa olarak, insanlığımızın tamamıdır. Herkes ve her millet onda, suç ortağıdır.

Daha detaylı bilgi için alttaki bağlantıyı tıklayınız…

İkinci Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları