İhlas Suresi Anlamı Nedir?

İhlas Suresi meaili, İhlas Suresi açıklaması hakkında bilgi.

İhlas, arıtmak, halis kılmak, gösterişi terk etmek ve samimiyet göstermek demektir. Bundan maksat da, dini hâlis yapmak ve şirk bulaşıklarından temizlemektir. Kur’ân-ı Kerîmin 112. suresinin adıdır. Kur’ân’ın özü .sayılmaktadır. Mekke’de en-Nâs suresin­den sonra ve en-Necm suresinden önce nâzil olmuştur. 4 ayettir. Tevhîd inancını, bir kaç kelime ile çok ihatalı bir biçimde özet­lediği için bu sureye “Tevhîd” suresi de de­nilmiştir. Ayrıca bu sureye ‘Tefrîd suresi”, “Tecrîd suresi”, “Necât suresi”, “Vilâyet suresi” ve “Ma’rifet suresi” de denilmiştir.

Bu surede, Allah’ın birliğinden, her şe­yin ona muhtaç oluşu, fakat O’nun hiç bir şeye muhtaç olmayışından, doğmadığın­dan ve doğurmadığından ve hiç bir şeyin O’na denk olmayışından bahsedilmektedir. Hz. Peygamber’den nakledilen bir hadîse göre bu sure, Kur’ân’ın üçte birine denktir. Bu sebeple üç ihlâs bir Fâtiha okumak su­retiyle, bir hatim sevabı kazanılacağı söy­lenmektedir.

İhlas, bütün dinî işlerde temel unsurdur, ihlâssız bir amelin ve inancın hiç bir değe­ri yoktur, inançta ihlâssızlık, insanı müna­fıklığa, amelde ihlâssızlık ise riyakârlığa gö­türür. Bu sebeple bir Müslüman, inancın­da ve amelinde samimî olmak zorundadır. Dinî terim olarak ihlastan, daima Allah rı­zasını kazanmak maksadıyla O’nun rızası­na uygun davranmak, ibadet etmek ve ya­şamak anlaşılmaktadır, ihlâslı yaşayanlara muhlis adı verilmektedir, ihlâsın zıddı ise, riya, gösteriş ve şirktir. Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Hiç şüphe­siz Allah Tealâ, yalnız kendisi ve kendi­sinin rızasını kazanmak için yapılan amelden başkasını kabul etmez” (Nesâî, Cihad, 24) Kur’ân-ı Kerîm müminlerin din­de ihlâs sahibi olmalarını emretmektedir. (Beyyine, 98/5) Amellerin niyetlere göre de­ğerlendirileceği dikkate alınırsa, ihlâsın önemi daha da artmaktadır. Bu konuda ah­lâk kitapları geniş açıklamalarla doludur.