İftira Nedir, İftira Atmanın Günahı Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Zina iftirası günahı, Kurana göre iftira atmanın günahı, İftira nedir hakkında bilgi.

Arapçada (fe-re-ye) kökünden türeyen if­tira Kuran’da yalan söylemek, şirk ve zu­lüm anlamlarına gelir. “Allah’a yalan uy­duran (iftira) yahut onun ayetlerini yalan­layandan daha zalim kim olabilir?’ (Enam:21). “Allah’a ortak koşan da ger­çekten büyük bir günah işlemiştir” (If-terâ ismen) (Nisa:48). “Yoksa (peygamber) onu (Kur’ân’ı) uydurdu (iftira) mu diyor­lar? De ki, eğer doğru iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah’tan baş­ka çağırabildiklerinizi de çağırın. Bu ayet, Hz. Peygamber’in Kur an ı uy­durduğu iftirasına karşı, o uydurduysa, sız de uydurabilirsiniz. Hadi öyleyse bir sure­si gibi bir söz uydurun bakalım diye mey­dan okumaktadır.

İftira kelimesi Türkçeye de yalan söyle­me anlamıyla geçmiştir ki, suçsuzun yalan yere suçlu olduğunu iddia etmek anlamı ifa­de eder. Bu manasıyla Kur’ân’da çok önemli üç ayet vardır. Bu üç ayet namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmakla ilgili­dir Bilindiği gibi zina hem dünyada hem ahirette çok ağır cezaları gerektiren yüz kı­zartıcı bir suçtur. Fakat bu suçun ispatlan­ması zordur. Bu yüzden her zina iddiası, ispatsız kabul edilse bu sefer de namuslu­lar haksız yere lekelenmiş olur. Özellikle ka­dının namusu daha hassas bir konudur. Ka­dınları gelişigüzel zina suçlamasından ko­rumak için zinanın dört şahitle ispatlanması şart koşulmuştur. Bir kadına zina suçu atıp bunu dört şahitle ispatiayamayana 80 değ­nek iftira cezası (hadd-i kazf) vurulur.

“Namuslu kadınlara (zina suçu) atıp da sonra (bunu ispat için) dört şahit ge­tirmeyenlere seksen değnek vurun ve ar­tık onların şahitliğini asla kabul etme­yin” (Nur:4); Bu ayette namuslu kadınların namusunu korumak amacıyla bu ceza ge­tirilmiştir. Çünkü namus konusundaki en ufak şüphe bile büyük izler bırakır. Bir ka­dının namusunu karalamak onu öldürmek­ten beterdir. Ya zina ispatlanacak kadın zi­na cezasını çekecek veya namusu haksız yere lekelenmeyecektir. İftiracının şahitli­ğinin kabul edilmemesi de ona verilen ayrı bir içtimaî ve psikolojik ceza ve onun dilin­den insanlara başka zararlar gelmemesi için tedbirdir. Ayrıca zina suçu dört şahi­din muttali olacağı kadar şöhret bulmadık­ça üzerinin kapatılması amaçlanmıştır ki zı-nakârların yüzü yırtılmasın, tövbe imkânları olsun. Nasıl olsa zinakâr damgası yedik di­ye bu ahlâksızlığa bütün bütün dalmasın­lar. Nitekim pek çok hayat kadını, namusu­nun kirlendiği insanlar arasında duyulunca bu işi meslek edinmişlerdir. Ayrıca suçla­rın, sapıkların ve ahlâksızlıkların topluma duyurulmasının onların yaygınlaşmasına sebep olduğu bilinmektedir.

Zina iftirası eşler arasında olursa ne ola­caktır? Yukarıdaki kazf ayeti inince ensar-dan biri ayağa kalkarak “Bir adam karısı­nı bir yabancıyla yakalasa ne olacak? Dava etse dört şahidi nasıl bulacak, bu­lamayınca da kendisine 80 değnek vu­rulacak ve şahitliği reddedilecek, suçlu­ları vurup öldürse, kendisi kısas cezasıy­la öldürülecek, susup sükût etse bunu içine nasıl sindirecek, bu ar ile nasıl ya­şayacak?” demiş bunun üzerine şu ayet inmiştir: “Eşlerine (zina suçu) atan ve kendilerinden başka şahitleri bulunma­yan kimselere gelince, onlardan her bi­rinin şahitliği Allah’a dört defa yemin edip kendisinin mutlaka doğru söyle­yenlerden olduğuna şahitlik etmek (şek­lindedir. Beşinci defa da eğer yalan söy­leyenlerden ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da dört defa Allah’a yemin edip kocasının mut­laka yalan söyleyenlerden olduğuna şa­hitlik etmesi (zina) cezasını kendinden kaldırır. Beşinci defada eğer kocası doğ­rulardan ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını diler” (Nûr:6-9).

Bu muameleye lian denir. Bir adam ka­rısının zina ettiğini iddia eder, kendinden başka da şahit bulamazsa, hâkimin huzu­runda dört defa iddiasının doğruluğuna şa­hitlik eder. Beşincide “Yalancıysam Allatf ın laneti üzerime olsun” der. Kadın da “Vallahi kocam yalan söylüyor” diye şa­hitlik eder, beşincide “Kocam doğruysa Allah’ın gazabı üzerime olsun” der. Bu durumda erkek iftira cezasına, kadın da zina cezasına çarptırılmaz. Hâkim nikâhı fes­hederek karı kocayı birbirinden ayırır.

Lian hem eşlerin birbirlerine haksız it­hamlarını önlemek, hem aile müessesesi­nin üzerindeki ar lekesini kaldırmak, hem de dört şahit arayarak aile içerisinde mey­dana gelen çok çirkin bir olayın topluma ya­yılmasına engel olmak, hem aile fertlerinin ar ve hayâ duygularının yok olmasını önle­mek için konulmuş bir uygulamadır.

Bütün bu dünyevî ceza ve tedbirler ya­nında, namusa atılan iftiranın ahiretteki ce­zasının büyüklüğüne de dikkat çekilmiştir: “O namuslu, bir şeyden habersiz, inan­mış kadınlara zina iftirası edenler dün­yada da ahirette de lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şa­hitlik edecektir” (Nur:23)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İftira Nedir, İftira Atmanın Günahı Nedir?"


Top