İftira Nedir, İftira Atmanın Günahı Nedir?

Zina iftirası günahı, Kurana göre iftira atmanın günahı, İftira nedir hakkında bilgi.

Arapçada (fe-re-ye) kökünden türeyen if­tira Kuran’da yalan söylemek, şirk ve zu­lüm anlamlarına gelir. “Allah’a yalan uy­duran (iftira) yahut onun ayetlerini yalan­layandan daha zalim kim olabilir?’ (Enam:21). “Allah’a ortak koşan da ger­çekten büyük bir günah işlemiştir” (If-terâ ismen) (Nisa:48). “Yoksa (peygamber) onu (Kur’ân’ı) uydurdu (iftira) mu diyor­lar? De ki, eğer doğru iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah’tan baş­ka çağırabildiklerinizi de çağırın. Bu ayet, Hz. Peygamber’in Kur an ı uy­durduğu iftirasına karşı, o uydurduysa, sız de uydurabilirsiniz. Hadi öyleyse bir sure­si gibi bir söz uydurun bakalım diye mey­dan okumaktadır.

İftira kelimesi Türkçeye de yalan söyle­me anlamıyla geçmiştir ki, suçsuzun yalan yere suçlu olduğunu iddia etmek anlamı ifa­de eder. Bu manasıyla Kur’ân’da çok önemli üç ayet vardır. Bu üç ayet namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmakla ilgili­dir Bilindiği gibi zina hem dünyada hem ahirette çok ağır cezaları gerektiren yüz kı­zartıcı bir suçtur. Fakat bu suçun ispatlan­ması zordur. Bu yüzden her zina iddiası, ispatsız kabul edilse bu sefer de namuslu­lar haksız yere lekelenmiş olur. Özellikle ka­dının namusu daha hassas bir konudur. Ka­dınları gelişigüzel zina suçlamasından ko­rumak için zinanın dört şahitle ispatlanması şart koşulmuştur. Bir kadına zina suçu atıp bunu dört şahitle ispatiayamayana 80 değ­nek iftira cezası (hadd-i kazf) vurulur.

“Namuslu kadınlara (zina suçu) atıp da sonra (bunu ispat için) dört şahit ge­tirmeyenlere seksen değnek vurun ve ar­tık onların şahitliğini asla kabul etme­yin” (Nur:4); Bu ayette namuslu kadınların namusunu korumak amacıyla bu ceza ge­tirilmiştir. Çünkü namus konusundaki en ufak şüphe bile büyük izler bırakır. Bir ka­dının namusunu karalamak onu öldürmek­ten beterdir. Ya zina ispatlanacak kadın zi­na cezasını çekecek veya namusu haksız yere lekelenmeyecektir. İftiracının şahitli­ğinin kabul edilmemesi de ona verilen ayrı bir içtimaî ve psikolojik ceza ve onun dilin­den insanlara başka zararlar gelmemesi için tedbirdir. Ayrıca zina suçu dört şahi­din muttali olacağı kadar şöhret bulmadık­ça üzerinin kapatılması amaçlanmıştır ki zı-nakârların yüzü yırtılmasın, tövbe imkânları olsun. Nasıl olsa zinakâr damgası yedik di­ye bu ahlâksızlığa bütün bütün dalmasın­lar. Nitekim pek çok hayat kadını, namusu­nun kirlendiği insanlar arasında duyulunca bu işi meslek edinmişlerdir. Ayrıca suçla­rın, sapıkların ve ahlâksızlıkların topluma duyurulmasının onların yaygınlaşmasına sebep olduğu bilinmektedir.

Zina iftirası eşler arasında olursa ne ola­caktır? Yukarıdaki kazf ayeti inince ensar-dan biri ayağa kalkarak “Bir adam karısı­nı bir yabancıyla yakalasa ne olacak? Dava etse dört şahidi nasıl bulacak, bu­lamayınca da kendisine 80 değnek vu­rulacak ve şahitliği reddedilecek, suçlu­ları vurup öldürse, kendisi kısas cezasıy­la öldürülecek, susup sükût etse bunu içine nasıl sindirecek, bu ar ile nasıl ya­şayacak?” demiş bunun üzerine şu ayet inmiştir: “Eşlerine (zina suçu) atan ve kendilerinden başka şahitleri bulunma­yan kimselere gelince, onlardan her bi­rinin şahitliği Allah’a dört defa yemin edip kendisinin mutlaka doğru söyle­yenlerden olduğuna şahitlik etmek (şek­lindedir. Beşinci defa da eğer yalan söy­leyenlerden ise Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da dört defa Allah’a yemin edip kocasının mut­laka yalan söyleyenlerden olduğuna şa­hitlik etmesi (zina) cezasını kendinden kaldırır. Beşinci defada eğer kocası doğ­rulardan ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını diler” (Nûr:6-9).

Bu muameleye lian denir. Bir adam ka­rısının zina ettiğini iddia eder, kendinden başka da şahit bulamazsa, hâkimin huzu­runda dört defa iddiasının doğruluğuna şa­hitlik eder. Beşincide “Yalancıysam Allatf ın laneti üzerime olsun” der. Kadın da “Vallahi kocam yalan söylüyor” diye şa­hitlik eder, beşincide “Kocam doğruysa Allah’ın gazabı üzerime olsun” der. Bu durumda erkek iftira cezasına, kadın da zina cezasına çarptırılmaz. Hâkim nikâhı fes­hederek karı kocayı birbirinden ayırır.

Lian hem eşlerin birbirlerine haksız it­hamlarını önlemek, hem aile müessesesi­nin üzerindeki ar lekesini kaldırmak, hem de dört şahit arayarak aile içerisinde mey­dana gelen çok çirkin bir olayın topluma ya­yılmasına engel olmak, hem aile fertlerinin ar ve hayâ duygularının yok olmasını önle­mek için konulmuş bir uygulamadır.

Bütün bu dünyevî ceza ve tedbirler ya­nında, namusa atılan iftiranın ahiretteki ce­zasının büyüklüğüne de dikkat çekilmiştir: “O namuslu, bir şeyden habersiz, inan­mış kadınlara zina iftirası edenler dün­yada da ahirette de lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şa­hitlik edecektir” (Nur:23)