Hz. İsa Kimdir, Hayatı ve Mucizeleri Hakkında Bilgi

Hz. İsa  mucizeleri nelerdir, Hz. İsa ve havarileri kimdir, Hz. İsa Kimdir, Hayatı ve Mucizeleri Hakkında Bilgi

Hz.İsa Aleyhisselam, Kur’an-ı Kerimde adı geçen “Ulu’l-azm” peygamberlerdendir. Gelişi, kısa hayatı ve “Uruc”u insanlık tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir.

Hz.İsa, Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat’ı tasdik etmiş, kendisinden sonra gelecek ve ismi “Ahmed” olan “Ahirzaman Peygamberini müjdelemiştir. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Hz.İsa hakkında geniş bilgiler vardır.

“O bir nebi”dir. “Resül”dür. “Ruh”tur. “Ruhuuah”tır. “Min’el Mukarrabin (Allahın yakını olanlardan)”dir. “Vecih (Dünya ve ahirette büyük hürmete nail olan)”dir. Dünyada peygamber, ahirette şefaatçidir. “Mübarek (Başkası için nefsinde bir çok hayırlar bulunan)”dir. “Kavl’ül Hak’tır. “Allah’tan bir kelimedir. “El Mesih”tir. “Meryem’in oğlu”dur. “Bir bakire olan Meryem’den doğrudan doğruya Allah’ın kudret-i fatırası ile doğmuştur. “Yaradılışı Hz.Adem’in yaradılışına müşabihtir. “O ancak bir abd’dir. “Abdullah’tır.” “Allah’ın kulu olmaktan asla istinkaf etmemiştir.” “Onun bir kitabı vardır”. “O kitap incildir”. “Onun risaleu bir mucize ve bir rahmettir”. “O vazık deliller ve hikmetler getirmiştir”. “Allah tarafından Ruh-ül Kuds” ile te’yid edilmiştir.” Allah ona (bir takım bilgiler) talim eylemiştir”. “Ölüleri diriltmek ve hastalara şifa vermek gibi mucizeleri vardır” “Anası Meryem onu Şeytan-ı racime karşı Allah’ın hıfzına terk etmiştir.”

Hz. İsa çevresine ilk olarak “Merhamet tebliğ etmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk” buyurulmuştur. Yoksullara, hor görülenlere kucak açmış, Allah katında herkesin eşit olduğunu belirtmiş, insanlara sevgi ve kardeşliği tavsiye etmiştir.

Çevresine merhamet telkin eden, yoksullara, hor görülenlere kucak açan, Allah katında herkesin eşit olduğunu ilân eden Hz.İsa Aleyhisselamın doğumu, çocukluğu, hayatı, peygamberlik günleri ve Yaradan’a avdeti hep çileli geçmiştir.
Allah tarafından mucize olan doğumu şüpheli görülmüş, çocukluğu yoksulluk ve sıkıntı içerisinde geçmiştir. Musevilerin başı “Herod”, yeni bir peygamberin doğduğunu haber alınca kendisine bir rakibin çıkmasından korkmuş, masum Meryem ve oğlu İsa’yı devamlı takip altında tutmuştur.
Bu takipten sonra annesi tarafından Mısır’a kaçırılan çocuk İsa, çevresine gösterdiği mucizelerle dikkat çekmiş, dikkat çektikçe de Musevi Dininin liderleri ona düşmanlık etmeyi sürdürmüşlerdir.

Kudüs yerleşmesi, verdiği vaazlarla arkasına kalabalık kitleleri takması, Havarileri ile yediği meşhur “Son Yemek”,’ Zeytin Dağında Allah’a yönelerek yaptığı son “Dua” Onu tevkife ve sonunda “Çarmıha” götüren olaylar olmuştur.
Onu “Çarmıh’a germek isteyenler bilmiyorlardı ki O, Allahın hıfzında idi.
Biz Müslümanlar İsa Aleyhisselamın çarmıhta can verdiğine değil, Allah’a “Uruc” ettiğine inanıyoruz.

Hz.İsa Aleyhisselam’ı yalanlarından “Judas”ın ihbarı ile çarmıha davet eden ihanetler zinciri dünyada da, dünyadan ayrıldıktan sonra da devam etmiştir.
“Uruc”undan hemen sonra onun tebliğ ettiği “İncil” yerine “Havarilerinden 4’ü ayrı birer “İncil” yazmışlar, İncillerin sayısı eriderek 60’ı bulmuştur. Yüzyıllar sonra İznik Konsili’pde bu sayı 4’e indirilmiştir. Böylece insanlık “Kitap” sahibi “Ulu’l Azm” Peygamberin ilahi tebliğinden mahrum kalmıştır.

Bu “kitap” çokluğu giderek mezhep çokluğuna dönmüştür. Bu mezhep çokluğundan ise, ilk tebliği “Merhamet” olan hak peygamberin ardından yüzyıllar süren kanlı “Mezhep Kavgaları” sergilenmiştir.
“Katolik” katılaşması, “Protestanlık” tepkisi, bu ateşi bu gün de sürdürmektedir.
“Ruh’un maddeye üstünlüğü” Hz. İsa’nın telkin ettiği önemli prensiplerdendir. Fakat ona veraset edenler, tarihte eşi görülmemiş bir “Dünya İmparatorluğu” peşine düşmüşlerdir. Hem devlet, hem din işlerini yürütme ihtirasından, dünyevi yönü ruhani yönüne galip “Papalık” doğmuştur.
Çileli başlangıç milyarları peşine takmıştır ama, çileli gidiş sürüp gitmiştir.