Hz. Aişe Kimdir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Hz. Aişe kaç yaşında evlendi, Hz. Aişe hayatı, Hz. Aişe hakkında bilgi.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ikinci hanı­mı ve Hz. Ebû Bekr’in kızı, hadis ve fıkıh alimidir. (V., Medine, 58/677)

Hz. Âişe’nin annesinin adı Ümmü Rû-man’dır. Babası Kureyş’in Teymî kolun­dan, annesi ise Kinâne kabilesine mensup­tur. Ebû’l-Fukays Vâil’in Hz. Âişe’ye süt annelik yaptığı bazı kaynaklarda zikredil­miştir. Bu güzide kadın sahâbî bu güne ka­dar Hz. Muhammed’in hanımı olmasından dolayı “ümmü’l-müminîn = müminlerin an­nesi” unvanı ile anılagelmiştir.

Hz. Âişe, çok zekî, akıllı ve iffetli bir ka­dındı. İlme çok meraklı idi. Rasuluilah’ın eşi ve Hz. Ebû Bekr’in kızı olması O’nun baş­kalarının bilemedikleri bir çok şeyi öğren­mesine yardımcı olmuştur. Bu bakımdan Rasulullah (S.A.V.)’ın vefatından sonra muhtelif konularda Müslümanların karşı­laştığı bir çok problemin çözümünde yegâ­ne kaynak olmuştur. Hz. ÂiŞe, Hz. Pey-gamber’in vefâtından sonra ömrünün so­nuna kadar Müslümanlar tarafından hür­met edilen ve daima bilgisine itimat edilen bir kişi olarak hayatını sürdürmüştür.

Hz. Âişe, Rasulullah ile son derece sa­de bir hayatı sürdürmüşlerdir. Hz^ Peygam­ber, eşleri içerisinde en çok Hz. Âişe’yi se­verdi. Ancak ifk olayında aralarında geçici bir soğukluk oldu.

Bilindiği üzere, Hz. Peygamber (S.A.V.) her sefere çıkışında yanına eşlerinden bi­risini alırdı. Hangi eşinin gideceği ise kur’a ile belirlenirdi. Beni Mustalık gazvesinde kur’a, Hz. Aişe’ye çıkmıştı. Bu harpten dö­nerken Hz. Aişe emaneten takındığı bir gerdanlığı yola düşürdüğünden onu arar­ken kervandan geri kalmış, münafıklar bu­nu fırsat bilerek O’na iftirada bulunmuşlar­dı. Bu İslam tarihinde ilk olayı olarak bili­nir. Hatta ortalıkta dolaşan dedikoduya bir kısım sahabe inanır gibi olmuştu. Haliyle bu durum Rasulullah’ı çok üzmüştür. Ni­hayet bu konuda Hz. Âişe’nin suçsuzluğu­nu ifade eden ayetler indi. (Nur 24/11-20)

Rasulullah (S.A.V.) hastalandığında son günlerini Hz. Âişe’nin odasında geçirdi ve burada ahirete irtihal etti. Hz. Peygamber’-irı naaşı buraya defnedildi.

Hz. Aişe, Rasuluilah’ın vefâtından son­ra 48 yıl yaşadı. Bu süre zarfında müslü­manlar O’nun engin bilgisinden yararlan­dılar. Hz. Osman’ın yönetiminden pek memnun olmamakla birlikte, O’nun şehit edildiğini duyunca, hac için gittiği Mekke’­den, Hz. Ali halife seçilinceye kadar dön­medi.

Hz. Osman’ın katillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını isteyen bir grup müslü­man Basra’ya doğru ilerledi. Bunların için­de Hz. Âişe de yer almıştır. Burada İslâm tarihinde Cemel vak’ası olarak bilinen sa­vaş oldu. İçlerinde Hz. Talha ve Hz. Zü-beyr’in de bulunduğu bir çok kişi şehit ol­du. Cemel vak’ası, 36/656 tarihinde mey­dana gelmiştir.

Hz. Aişe, çok hadis rivayet eden saha­beden birisidir. Rivayet ettiği hadislerin toplamı 2210’dur. Hz. Muhammed’ (S.A. V.)in eşi ve Hz. Ebu Bekr’in kızı olması ya­nında ilme meraklı oluşu ve Peygamber’-in vefâtından sonra çok yaşamış olması, O’nun çok hadis rivayet etmesine etkili olan faktörlerdendir. Hz. Aişe, diğer sahabilerin bazı hatalı rivayetlerini zaman za­man düzelttiği gibi, onların yanlış olarak verdikleri fetvaları da tenkit etmiştir. Zer-keşi (794/1392) Onun bu tenkitlerini bir ki­tapta toplamıştır.

Hz. Âişe, 58/677’de vefat etti ve Cen-nüt’l-Bâki mezarlığına defnedildi. (A.TOK-SARI)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Hz. Aişe Kimdir?"


Top