Hüseyin Sadeddin Arel Kimdir?

Hüseyin Sadeddin Arel hayatı ve eserleri, Hüseyin Sadeddin Arel hakkında bilgi.

Türk bestekarı ve müzik bilginidir. İstanbul’da doğmuştur. Kazasker Dardağanzade Mehmet Emin Efendinin (1829-1910) oğlu ve Adliye Nazırı Ali Haydar Arsebük’ün kardeşidir. Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Devlet Şurası mülkiye dairesi başkanıyken 1922’de devlet hizmetinden ayrılıp avukatlıkla meşgul olmuştur. 1943 – 1498’de İstanbul Konservatuvarı başkanlığında bulunmuştur.

Arel, Türk milletinin şimdiye kadar yetiştirdiği bestekarların ve müzik bilginlerinin en büyüğüdür. Türk müziği ilminin hakiki kurucusu olup, bu müziğe çok sesliliği tatbik huseyin_arelşiddetle taraftar olmuştur. Batı müziğine olan fevkalade vukufu ona bu zemini açmıştır.

Batı ve Türk müziklerinde tek sesli ve çok sesli olarak 2000 kadar eser bestelenmiştir. Türk müziğinde çok sesli olarak yazdığı parçalar, bu yeniliğin ilk eserleridir. 51 Mevlevi ayin-i şerifi, 108 durak, 88 ilahi, 23 peşrev, 108 saz semaisi, 45 oyun havası, 19 tasviri saz eseri, 20 taksim, 52 gazel, 130 şarkı, 200 çok sesli oda müziği eseri, pek çok polifonik parça ile, Türk bestekarlarının en büyüğü sayılmasına hak kazandıran çalışmaları vardır. Bu birbirinden güzel eserler, bestekarın tamamen şahsına mahsus bir özellik taşımaktadırlar.

Arel’in Türk müziği ilmini kuran eseri Türk Musikisi Nazariyatı dır. Bu eser basılmamıştır. Eserlerinin en mühimleri şunlardır: Türk Musikisi Kimindir?, Armoni Dersleri, Kontrpuan Dersleri, Füg Dersleri, Solfej Dersleri, Eski Musiki Tarihi.

Arel hukuk bilgini ve edip olarak da tanınmıştır. Meşrutiyetten sonra çıkardığı Şehbal dergisi, baskısının nefaseti ve içindeki yazılar bakımından eşsiz kalmıştır. Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İngilizceyi anadili derecesinde bilir, daha birkaç dili anlardı.
Türkiye’nin en zengin hususi kütüphanelerinden olan kütüphanesini İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’ne bağışlamıştır. Bu kitaplar bilhassa müzik üzerine yazılmış eserler yönünden baha biçilemez kıymettedir.

Türk müziğine ait binlerce parçanın notalarını ihtiva etmekte olup, bunların önemli kısmı yeryüzünde tek nüshadır.