Hucurat Suresi Hakkında Bilgi

Hucurat Suresi meali, Hucurat Suresi açıklaması, Hucurat Suresi hakkında bilgi.

Sure Mekke’de nâzil olmuştur. 123 ayet, 1715 kelime, 7605 harftir. Surede Hûd peygamber anlatıldığı için ona bu isim verilmiş­tir.

Surenin ilk ayetinde Kur’ân’ın iki önemli özelliği belirtilmekte, ayetlerin sağlam de­lillere, kuvvetli esaslara dayalı olduğu, ge­rek hukukî konularda, gerekse diğer ilmî ko­nularda olsun Kur’ân’ın bir çok anafikirler, umumî kurallar taşıdığı anlatılmaktadır.

Surede bir çok korkutucu ve teşvik edi­ci hükümlere yer verilmekte, sadece Allafc ın dinine sarılıp bu dinin beşeriyetin fayda­sına ve menfaatine olan iyi ve güzel şeyle­rin, hepsini ihtiva ettiğini kabul edenlere dünya ve ahiretin bütün hayırları verilece­ği bir teşvik unsuru olarak belirtilmektedir.

Surede Kur’ân’ı, Hz. Muhammed’in eseri sayanlar veya böyle iddiada bulunanlar açık oturuma davet edilmekte, “iddianızda doğrular iseniz bütün ediplerinizi, şair­lerinizi, ilim adamlarınızı çağırın da bu Kur’ân’ın on suresinin bir benzerini uy­durup ortaya koyun” denmektedir.

Surede inkârcı ve putperestlerin ve ma­teryalistlerin körlük ve sağırlık içinde nasıl bir elîm sonuca ulaşacakları haber veril­mekte, varlık âlemindeki ve kendi vücudun­daki ilâhî sanatın yüceliğini görmeyenlerin kalp gözlerinin kapandığı, kulaklarının duy­madığı belirtilmektedir.

Surede bir takım psikolojik tasvirlere yer verilmekte ve gerek bolluk gerekse darlık anındaki insanın hâlet-i ruhîyesinden örnek­ler sunulmaktadır. Nuh Peygamber’in ken­di kavmiyle olan mücadelesinden söz edil­mekte, tufan sahnesi canlandırılmakta, imansızların akıbetleri gözler önüne seril­mektedir.

Tarihte geçen-Ad kavminin akıbeti ibret­li bir tablo hâlinde sergilenmektedir.

Hûd Peygamber ile kavmi, Salih Pey­gamber ile kavmi, Lut Peygamber ile kavmi, Şuayb Peygamber ile kavmi arasında ge­çen olaylar ve inkârda ısrar eden bu kavim­lerin bir kısmının öldürücü bir kasırga ile yok olup gittikleri, bir kısmını korkunç çığ­lıkların yakaladığı, bir kısmının da mallarıy­la, canlarıyla yere gömülüp battığı anlatıl­maktadır.

Surenin son bölümü ise müminlere sağa sola sapmadan dosdoğru yolda yürümeyi,,zulmü desteklememeyi, zalimlere ar­ka çıkmamayı, haksızlığa uğramamaya çaIışmayı, beş vakit namazı kılmayı, sabırlı olmayı bildirmektedir. (M.K.ATİK)