Hız Denklemi Nedir?

Hız Denklemi nasıl yazılır, Hız Denklemi hakkında bilgi.

İçinde X2 ve Y2 moleküllerinin bulunduğu bir kapta X2 ile Y2 arasında, tepkimesi olsun. Çarpışma kuramına göre reaksiyonun gerçekleşebilmesi X2 ve Y2 moleküllerinin temasa gelmesi ile mümkündür. X2 ile Y2 moleküllerinin çarpışma olasılığı bunların sayısına (molar derişimine) bağlıdır. Kısaca bu reaksiyon için reaksiyonun hızı X2 ve Y2’nin molar derişi m teriyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Bunu matematik olarak,
Hız « [X2] ve Hız – [Y2]
şeklinde gösteririz. Buna göre tepkimenin hızı her iki derişimin çarpımı, ile doğru orantılı olmalıdır.

Bu eşitliğe hız denklemi denir. Eşitlikteki orantı katsayısı k ise hız sabiti adını alır. Hız denklemi bir reaksiyonun hızını belirten adımdaki reaktanların molar de-rişimlerinin çarpımına eşittir. Birimi: Konsantrasyon birimi/Zaman birimi şeklindedir. Hız sabitinin birimi reaksiyonun türüne bağlıdır. Birinci mertebeden (tek reaktanlı) bir reaksiyon için k’nin birimi.mol.M.s-1 / mol.l-1 = s-1; ikinci mertebeden (iki reaktanlı) bir reaksiyon için mol.M.s-1 / [mol.|-1]2 = moM.l.s-^dir.