Hicret Olayı Sebep ve Sonuçları

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 4 views

Hicret Olayı nasıl gerçekleşmiştir, Hicret Olayı tarihi hakkında bilgi.

Sözlükte bir yeri terketmek, göç etmek anlamlarına gelen bu kavram, islâmî ilim­ler terminolojisinden Hz. Peygamber’in ar­kadaşları ile birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına verilen ad.

Hz. Muhammed (SAV.) 610-622 yılları arasında, islâmı doğup büyüdüğü Mekke1 de yaymaya gayret etti. Bu süre zarfında bazen az, çoğu zaman da ağır bir şekilde Mekkeli müşriklerin muhalefeti ile karşılaş­tı. Bu baskı giderek artıyordu. Son yıllarda Müslümanlar için Mekke de çekilmez hâle gelmişti. Müşrikler, Müslüman olmaların­dan başka hiç bir suçu olmayan bu kişile­re çok ağır muamelelerde bulunmaya baş­lamışlardır. .

İşte arzedilen sebeplerden dolayı Hz. Peygamber (S.A.V.), Müslümanları müşrik­lerin elinden kurtarmak ve daha rahat bir ortamda islâmı yayabilmek için çeşitli ça­relere başvurdu. Muhtelif kabile reisleri ile görüştü, ancak bunların hepsi sonuçsuz kaldı. Bu arada Hz. Peygamber Medineli

lerle temasa geçti. Bunlarla birinci ve ikin­ci Akabe biatini gerçekleştirdikten sonra Medine’ye ashabı ile birlikte göç etmeye karar verdi. Çünkü Medineliler Akabe’de yapılan bilhassa ikinci biatla Hz. Peygambe­ri ve arkadaşlarını müşriklerden koruyacaklarına söz vermişlerdi.

Mekkeli Müslümanlar, muhtemelen Zil­hicce ayının sonuna doğru küçük gruplar hâlinde Medine’ye doğru yola çıktılar. Kı­sa bir süre sonra Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekr ile hizmetçileri ve ailelerinden başka Mekke’de hiç bir Müslüman kalma­dı. Bu sırada Mekkeli müşriklerin ileri ge­lenleri bir araya gelerek bir durum değer­lendirmesi yaptılar. Burada Hz. Peygam-ber’in Mekke’den çıkıp gitmesinin tehlike­ler doğuracağı, hatta ileride Medineliler ta­rafından Mekke’nin istila edilebileceği ileri sürüldü. Bu yüzden en çıkar yolun Hz. Pey­gamber’in öldürülerek hicretine mani olunması olduğuna karar verildi. Hz. Pey­gamber, müşriklerin bu kararını Rakîka binti Seyf b. Hişam vasıtasıyla öğrendikten son­ra yakın arkadaşı Hz. Ebû Bekr ile birlikte Medine’ye hicret etmeye karar verdi. Hz. Peygamber, müşriklerin şüphelenmemesi için kendi yatağına yeğeni Hz. Ali’yi bıraktı ve bir gece Kur’ân-ı Kerîm okuyarak yola çıktı. Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekr ile Sevr dağında bir mağaraya sığındı. Müşrikler, Hz. Muhammed (S.A.V.)’İ öldürmek için pe­şinden adamlar gönderdiler. Ancak mağa-a      ranın ağzına örümcekler ağ gerdiği; bura­da bir ağaç bittiği ve bu ağacın dallarına güvercin yuva yapıp yumurtladığı için on­ları öldürmeye gelen kişiler, burada insan olamaz diyerek, mağaraya girmekten vaz geçtiler. Mağaranın kapısına gelen takipçi­lerin sesleri duyulduğunda Hz. Ebû Bekr bir ara endişelenmişti. Bu olay Kur’ân-ı Kerîmi de şöyle anlatılıyor: “Muhammed’e yar­dım etmezseniz bilin ki, inkâr edenler O’nun Mekke’den çıkarıldıklarında ma­ğarada bulunan iki kişiden biri olarak Al­lah O’na yardım etmişti. Arkadaşı Ebû Bekr’e: Üzülme Allah bizimledir, diyor-du.Allah da O’na güven vermiş, görme­diğiniz askerlerle O’nu desteklemiş, in­kâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah’ın sözü yücedir, Allah güçlüdür, hâkimdir.” (Tevbe:9/40)

iki arkadaş mağarada üç gün üç gece kaldıktan sonra, takibin biraz gevşemiş ol­duğuna kanaat getirdiler. Daha sonra ön­ce yaptıkları anlaşmalarına uygun olarak kendilerine develer getirildi. Hz. Ebû Bekr­in kızı da onlara yol azığı tedarik etmişti. Se­yahat on gün civarında sürdü. Bu ara Me­dine’ye Hz. Peygamber’in hicret için Mek­ke’den ayrıldığı haberi ulaşmıştı. Medineli­ler her gün evlerinden çıkıyor ve Mekke1 den geleceklerin görüleceği bir tepe üze­rinde O’nu bekliyorlardı. Nihayet bir gün Hz. Peygamber’in küçük kervanının gözük­tüğü haberi Medine’ye ulaştı. Müslüman­ların neşesi sonsuzdu. Küçük kervan, Kü­ba köyü yakınında bulunan Seniyyetüî-veda denilen tepeye geldiğinde Müslümanların tezahüratı ve sevinçleri doruk noktasına ulaşmıştı.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Kubaya geli­şi, 622 miladî yılının 20 Eylül’üne rastlar. Hz. Peygamber Küba’da bir mescit yaptır­dı. Burada Hz. Peygamber 10 günden faz­la bir süre kaldıktan sonra bir cuma günü yola çıktı. Ranuna vadisinde Benî Sâlim yurduna geldiklerinde Hz. Peygamber as­habına cuma namazının farz kılındığını ha­ber verdi ve burada ilk cumayı kıldılar. Na­mazdan sonra Medine’ye doğru yola çıktı­lar. Hz. Peygamber, Medine’ye geldikten sonra devesi Halid b. Zeyd’in evinin önün­de çöktüğü için ilk olarak ona misafir oldu. Bu sahâbî, Emevîler zamanında İstanbulun fethi için İstanbul’a kadar gelmiş ve bu­rada şehit düşmüştür, istanbul’un Eyüp semti ile Eyüp Sultan Camisi adlarını on­dan almışlardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Hicret Olayı Sebep ve Sonuçları"


Top