Hicr Suresi Meali

Hicr Suresi fazileti, Hicr Suresi açıklaması nedir, Hicr Suresi hakkında bilgi.

Surenin tamamı Mekke’de Yusuf sure­sinden sonra, Eriam suresinden önce nazil olmuştur. Doksan dokuz ayet, bin yedi yüz yetmiş bir harftir. Sure ismini, zamanın­da Semud kavminin yerleştiği yöreden al­mıştır.

Surede peygamberlere iman ile onları yalanlayanlar hakkındaki Allah’ın kerim emirleri zikredilmekte, Kur’ân-ı indirenin de onu koruyanın da Allah olduğu bildirilmek­tedir. Küfürde inat edenlerin delil noksanlı­ğından veya imanı gerektiren işaretlerin bu­lunmamasından değil de inatlarından kü­fürde kalmaya devam ettikleri belirtilmek­tedir.

Surede Allah’ın kâinattaki ayetlerinden bir kısmı zikredilmekte, göklerde ve yeryü­zünde ikisinin arasındaki deliller gözler önüne serilmekte, yeryüzünün insanların ve diğer canlıların yaşamasına elverişli özel­likte yaratılmasının bir tesadüf eseri olma­dığı, aksine bir plan dahilinde bir hikmete mebni olarak yaratıldığı açıklanmaktadır.

Surede Hz. Adem’in kuru bir çamurdan ve şekillenmiş bir balçıktan yaratıldığı, son­ra da bu çamur iskeletine ilahi ruhtan üf­lendiği belirtilmekte, Ademsiz bir dünyanın olmayacağı gibi, iblissiz de bir dünya ve in­sanın olmayacağına işaret edilmektedir.

Surede Lût, Şuayb ve Salih peygamber­lerin ve kavimlerinin başından geçenler anlatılmakta, göklerin ve yerin yaratılışındaki gizli gerçekler açıklanmakta, hak davet ve gerçekler karşısında Hz. Peygamber’in hamd ve teşbih ile Rabbine yönelmesi ve kavminden gelen alay ve istihza hareketi­ne mukabil Allah’a ibadet ederek yönelmesi bildirilmektedir.