Havari Nedir, Kimlere Havari Denir?

Havari kimlere denir, Havariler kimlerdir, Havariler hakkında bilgi.

Havari kelimesi halis, temiz ve beyaz olan şey anlamına gelmektedir.

Kudan-ı Kerim’de beş yerde zikredilen Havariler, Hz. İsa’nın nübüvvetini ve Allah Tealâ’nın vahdaniyetini tasdik etmiş olan zatlardır ki bunlar Isa (A.S)’nın ashabı olup, ondan sonra her tarafa dağılmış, Allah’ın dinini yaymaya çalışmış kimselerdir. Hz. İsa’ya olan sevgi ve bağlılıklarından dolayı kendilerine “Havariyyun” ismi verilmiştir.

Allah Tealâ, Kur’ân-ı Kerîm’de Havarile­ri zikretmiş ve övmüştür. “Isa, kavminin in­kârlarını hissedince, “Allah uğrunda yar­dımcıların kimlerdir?” dedi. Havariler şöyle dediler: “Biz Allah’ın yardımcıla­rıyız, Allah’a inandık, islâm olduğumu­za şahit ol.” “Rabbimiz, indirdiğine inan­dık peygambere uyduk, bizi şahit olan­larla beraber yaz” (Âl-i imrân:52-53)

Isa (A.S)’nın havarileri on iki tane olup isimleri şöyledir: Şem’an (Patris de denir) Endrâvus, Yâkub b.Zebdi, Yuhanna, Bürsül-mavus, Filibs, Matta, Turna, Yâkub b.Hale-fî, Libavus, Sem’anu’l-Kanunî, Yahuze’le Esharyâti.

Bu isimler Metta incilinde zikredilenler­dir. Bunlardan başka Bernaba ve Tedavos diye iki talebeleri daha vardır ki bunlar Hz. İsa’ya Rab demedikleri için kilise tarafından havarilerden sayılmamışlardır. (M.K.ATİK)