Harun Peygamberin Hayatı

Harun peygamber kimdir, Harun peygamberin kabri nerededir, Harun peygamber hakkında bilgi.

Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamber­lerdendir. Hz. Musa’nın ağabeyidir. Musa (A.S) Mısır’dan kaçınca, Hz. Harun sarayda kalmış, iyi bir eğitim görmüştü. Medyen’den Mısır’a dönen Hz. Musa, ağabeyine hak di­ni, Allah’ın emirlerini tebliğ etti. O da kabul etti. Hz. Musa, güzel konuşan kardeşi Ha­run’un peygamberlik görevinde kendisine yardımcı olmasını Allah’tan istedi ve dileği de kabul edildi.

Hz. Harun, peygamberlik görevlerinde kardeşi Musa (A.S)’a büyük yardımcı olmuş­tur. Kardeşi Musa ile birlikte Firavun’a gi­derek onu hak dine davet ettiler ve ondan Benî israili bırakmasını istediler. Daha son­ra da bir gece Firavun’un haberi olmadan israiloğullarını alıp Hz. Musa ile birlikte Mı­sır’dan çıkardılar ve Tiyh sahrasına geldi­ler.

Hz. Musa, Tûr dağına Allah tarafından çağırıldığında, kavmini, kardeşi Hz..Harun’a bıraktı. Bu sırada Israiloğulları eski sapık inançlarına dönüp Sâmirî denilen bir alda­tıcının da sözlerine uyarak ziynet eşyaları­nı toplayıp bir buzağı heykeli yaptılar ve ona tapmaya başladılar.

Hz. Harun onlara şöyle dedi: “Siz bu yüzden bir fitneye düşmüş bulunuyorsu­nuz. Sizin Rabbiniz Rahman ve Rahim olan Allah Tealâ’dan başkası değildir. Sâmirî gibi bir münafıkın sözünü dinle­meyiniz, bana tâbi olunuz, benim emri­me itaat ediniz.” israiloğulları yapılan bu nasihati dinlemediler ve Musa gelene ka­dar buzağıya tapacaklarını söylediler. Hz. Musa, Tûr dağından Allah’ın emirlerini ge­tirdiğinde’kavminin buzağıya taptığını gör­müş ve çok sinirlenmişti. “Niçin halkı göz­etmeyip Samirî’ye alet ettiniz” diye kar­deşi Harun’a çıkışmış ve sakalına yapışmış­tı. Harun A S. ise, “Ben ne yapayım? Çok nasihat ettim dinlemediler. Az kalsın be­ni öldüreceklerdi” diyerek özür diledi (bkz: Tâhâ, 95-99)

Rivayete göre, Hz. Harun, Musa (A.S)’dan üç veya yedi yıl önce Tiyh sahra­sında vefat etti ve Tûr-i Sina yakınında bir mağaraya defnedildi.