Halife Nedir?

Halifenin görevleri nelerdir, Kuranda halifenin yeri, Halife kimlere denir.

Halife, başkasının yerine bakan kimse­dir. Bu başkası gizli olduğu için, öldüğü için, aciz olduğu için veya yerine bırakacağı kim­seyi şereflendirmek için, asılın yerine se­çilmiş olabilir.

Allah, yeryüzüne bir halife bırakacağını bildirir. Melekler, iblis ve insan arasından Adem ve ademoğullarını Thalife seçildikle­rini Kuran haber vermektedir (2/30-35)

Kuran, helak edilmiş kavimlerin yerine başka insan topluluklarının geçirilmesini, sonrakilerin nasıl iş göreceklerini deneme­ye tabi tutma gerekçesine bağlar: “Sonra onların ardından bakalım nasıl iş göre­ceksiniz diyerek sizi yeryüzüne halifeler yaptık 10/14.”

Allah, Dâyud Peygamber’e hitaben: “Ey Dâvud, biz seni yeryüzüne halife yaptık. İmdi sen insanlar arasında gerçekle hü­küm ver. 38/26” buyurmuştur. Nuh Pey­gamber ve yanında bulunanlar da yeryüzü halifesi seçilmişlerdir (10/73). Kur’ân, Nuh kavminin, Ad kavminin yerine geçen kavim­lerden “halifeler” olarak söz eder (7/69 74)

Kur’ân’ın genel beyanına bakılırsa, in­sanlar dünyaya halife olarak gözlerini açı­yorlar. Halife olmak için, insan olmak ye­terli görülmüştür. “O, sizi yeryüzüne ha­lifeler kılandır, öyleyse kim nankörlük ederse, kendi aleyhinedir, nankörlüğü, kâfirlerin inkârları, Rableri katında aza­bı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Kâfirlerin küfrü sadece onların zararını arttırır.