Hakka Suresi Meali

Hakka Suresi açıklaması, Hakka Suresi hakkında bilgi.

Hakka, her şeyin iyisi, ortası, bela, mu­sibet ve kıyamet anlamlarına gelmektedir. Kuranı Kerimin 69. suresinin adıdır. Mek­ke’de Mülk suresinden sonra, Meariç su­resinden önce nazil olmuştur. Bu surede 52 ayet, dört yüz seksen kelime ve bin altı yüz elli harf bulunmaktadır. Burada hakka keli­mesi, kıyamet anlamında kullanılmıştır.

Hemen hemen bütün müfessirler, ayet­te geçen ve sureye ad olan el-Hakka keli­mesini, vukuu vâcip ve geleceği sabit olan kıyamet günü olarak yorumlamışlardır. Su­renin muhteviyatı da bunu göstermektedir. Surede, kıyamet gününden ve ahvalinden tafsilatıyla bahsedilmekte ve öğütler verilmektedir. Buna giriş mahiyetinde olmak üzere, peygamberlere inanmayan geçmiş ümmetlerin dünyadaki acı sonları hatırla­tılmaktadır. Aynı şekilde Hz. Peygamber’e şair veya kahin diyen ve Kuran’ı O’nun ken­diliğinden söylemeye çalıştığı bir şiir veya kehanet sayan Mekkeli müşrikleri korkutan konular yer almaktadır. Sure gerçekleri an­latmakta ve Allah’ın yüce ismini yad ve teş­bih etmektedir.