Haber Ajanslarının Görevleri Nelerdir

Haber ajanslarının kuruluşu, Haber ajanslarının birinci görevi nedir, Haber ajans tarihi hakkında bilgi.

Bugün, dünyamızın bir ucu, öbür ucuyla komşu kapısı haline gelmiştir. Bu yakınlık vapur, tren, ve tayyare gibi vasıtaların hiçbir zaman varamayacağı bir hızla yeryüzünü dolaşan haberin bir mucizesidir. Haber, şimdi her tarafa sesin ve ışığın hızıyla ulaşmaktadır, yalnız gazetelerle (matbaalarla) değil, radyo postaları, hatta sinemalarla da yayılmakta olduğundan intişar sahası, tam manasıyla, dünya ölçüsünde genişlemiştir.

Bu vaziyet havadis ajanslarının, umumi hayattaki pek önemli yerini belirtmeye yeter.
Bu ajansları, kısaca ; geniş ölçüde haber müstahsilleri diye tarif etmek de mümkündür; şu kadar ki haber, her şeyden evvel bir zaman metal olduğu için, sadece istihsal onu icap eder. Bir gazete ise, yalnız taze haberler değil, çeşitli haberler vermek zorundadır. Münhasıran kendi vasıtalarıyla, ne kadar zengin olursa olsun, dünya haberlerinin ancak bir kısmını elde edebilir. Onların en büyük yardımcısı istihbarat ajanslarıdır. Bu müesseseler, teşkilatları olan yerlerden aldıkları haberleri matbuata yetiştirirler, gazetelerin, okuyanların elinde dünya olaylarına açılmış bir pencere haline gelmesinde, istihbar ajanslarının büyük hissesi vardır.

Şimdi, doğrudan doğruya resmi mahiyette olmayanları bile, belirli belirsiz, fakat mutlaka devletin kontrolü altında bulunan ajanslar, önceleri, hemen hemen ticari bir ihtiyacın mahsulüydüler. Bu teşebbüsler, uzun müddet, yalnız borsanın ve bankerlerin emrinde kalmıştır. O kadar ki, 1850 de Sir Royter, Cumhurreisi Lincoln’in katli havadisini İngiltere’ye, en süratli vasıtayla, yetiştirmek için bir gemi kiraladığı zaman bile, sadece Londra borsasını düşünüyordu.

İlk Gazete Gazatte Hakkında Bilgi