Gottfried Leibniz Kimdir?

Leibniz felsefesi nedir, Leibniz hayatı ve eserleri, Leibniz hakkında bilgi.

Almanya’nın Leipzig şehrinde doğdu. Yeniçağda Alman felsefesinin en büyük düşünürlerinden biridir. Leibniz yalnız fi­lozof değil, aynı zamanda bir matematik­çi, bilim adamı, tarihçi, filolog, hukukçu ve ilahiyatçıdır.

Sadece teoride kalmayan, pratiğe de yönelen filozoftur. Leibniz za­manındaki mezhepler ayrılığını gidermeye çalışan bilimsel çalışmaları tek bir örgüt içinde toplamaya çalışan, dil ayrılıklarını ortadan kaldırmaya çalışan bir filozoftur.

Leibniz, Newton ile birlikte differential (küçük hesaplar arasındaki fark) ve integral (en leibnizküçük) hesabını bulup geliştiren yeni çağın en büyük metamatikçisidir.

“Leibniz metot anlayışında, 17. yüzyıl felsefesi için başlıca bir problem olan bu konuda Descartes’in ve okulunun yolun­da yürür, O da matematiğin metodunu fel­sefeye aktararak, felsefede kullanmak is­ter.”

Leibniz’e göre sadece matematikçi­ler söylediklerini ispat edebilrler. Sayılarla bu başarıldığı gibi kavramlarla da hesap edilebilmelidir. Matematikte sayılarla ilgili hesap yanlışlıkları bulup, ortaya koyarsak felsefedeki çelişkileri ortadan kaldırabi­liriz.

Leibniz’e göre “Duyu bilgisi tam olma­yan bir bilgidir. Asıl bilgi akılla edinilmiş olan bilgidir. Rationel bilgidir. Bilginin bi­rinci basamağı duyu bilgisidir. Son unsur­larına kadar çözümlenmemiş olan bu bilgi seçik olmayan bilgi çeşitidir; onun için bu­na “karışık bilgi” diyebiliriz. Bu duyu bil­gisi içinide iki basamak vardır. Duyu bil­gisi ya bulanıktır, ya da açıktır.”

Matematik metodu ideal bulan Leibniz deneyden edindiğimiz bilgileri de hakikat olarak kabul eder, buna olgu hakikatleri der. Deneyden gelen bilgilerin doğruluğu kendiliklerinden gelir. Bu görüşüyle rati-onalist (akılcı) görüşünün yanında empi-rizm ile de bir uzlaşmaya gitmesi onun bu konuda uzlaşmacı olduğunu gösterir.

Eserleri:

  • Theodice’e
  • Tabiatın ve inayetin İlkeleri
  • Metafizik Üzerine Konuşma

4) İnsan Anlığı Üzerine Yeni Denemeler.