Göktaşı- Meteor Nedir?

Göktaşı nasıl anlaşılır, Göktaşı nasıl oluşur, Göktaşı hakkında bilgi.

Çok seyrek de olsa yeryüzüne düşebilen akan yıldız parçasına göktaşı denir. Zaman zaman gökten taşlar yağdığı, in­sanları korku ve dehşete düşürdüğü bilin­mektedir. Bu düşmelerin hangi tarihte hangi yönden olacağı bilinememektedir.

Meteorun meydana gelişi hakkında araştırmalar yapan bilim adamlarına gö­re yerküremiz güneş çevresinde büyük bir elips üzerinde saniye 30 km’lik bir hızla dolanır. Bu dolanmada yer zaman zaman uzayda dolaşan irili ufaklı taş parçalarına rastlar.

Onların hızı da saniyede en az 30 km. kadardır. Bunlardan yeterince yakın­dan geçenler, yerin çekimine uğrar ve böylece yüksek bir hızla yer atmosferin­den içeri girerler. Nohut, ceviz büyüklü­ğünde olanlar hava içinde yanarak bir ışık çizgisi çizip toz olurlar. Halkın “yıldız aktı” “yıldız kaydı” dediği olay budur. Daha bü­yük parçalar da ilk hızın doğurduğu sür­tünme ısısıyla yanar, çoğu zaman parça­lanarak yeryüzüne dökülürler. Demir ve nikel bileşimindeki sağlam yapılı olanlar ise parçalanmaz, gülle gibi gelir yere sap­lanırlar.

Göktaşları yapıları ve bileşimlerine gö­re 4 temel sınıfı ayrılır:

1 – Taşımsı gök taşlan: Magnezyum ve demir slikatlarından oluşmuştur.

  • Demirli gök taşları: Madde bollu­ğunda demir ve nikel üstün gelir.
  • Taş demirli göktaşları: Metal ve sli-kat oranı hemen hemen eşittir.

Camsı göktaşları: Çok seyrek bulu­nur, cama benzer yapıdadırlar.