Germenler Kimdir?

Germenler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Germenler kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgi.

İlkçağ’ın sonlarıyla, Ortaçağ’ın başların­da Almanya’da yaşayan bugünkü Almanlar’ın ataları olan ari kavme verilen isim­dir, ilkel teşkilatlı 40 devlete ayrılmışlardı. Aralarında savaşlar eksik olmazdı.

Kendilerinden önce Almanya’da yaşa­yan Keltler’i Batı’ya doğru sürmüşlerdir. M.Ö. 455’te Germenler Romalılar’ın egemenliği altına girmişlerdir. 476’da Romanın dağılmasıyla Germen krallıkları önem kazandı. Germenler bu dönemde Hıristi­yanlığı da kabul ettiler. Bugünkü Alman­ya’da yaşayan Germenler, Latin kültürün­den uzak durdular, Alman milletini ya­rattılar.