Gazel Nedir, Örnekleri

Gazel örnekleri, Gazel çeşitleri ve temsilcileri, Gazel hakkında bilgi.

Arap edebiyatından İran’a, oradan da bi­ze geçen bir nazım şeklidir. Beyitlerden oluşur. Uzunluğu 5-15 beyit arasındadır. Kafiye düzeni aa ba ca da… Birinci beyit kendi arasında kafiyeli, sonraki beyitlerin birinci mısrası serbest, ikinci mısraı birin­ci beyitle kafiyelidir. Gazelin konusu aşk, şarap, güzelliktir Felsefi gazeller de var­dır. Rediflerine göre adlandırılır.

Gazelin ilk beyitine Malta, son beyitine Makta, en güzel beyitine Beytü’lgazel de­nir Makta beyitinin şairin adı geçtiği için Mahlas beyiti de denir. Aruz ölçüsüyle yazılır.

Beyitler arasında konu birliği varsa, böy­le gazellere Yekahenk gazel denir. Her be­yiti aynı güzellikte olan gazellere Yekavaz gazel denir.

Edebiyatımızda ilk örneklerine XIII. yüz­yılda Hoca Dehhani’nin gazelleriyle rast­lanır. En başarılı gazel şairleri olarak, XV. yüzyılda Ahmet Paşa, Necâti, Şeyhi, XVI. yüzyılda Baki, Fuzuli, XVII. yüzyılda Nâbi, Naili, XVIII. yüzyılda Nedim ve Şeyh Ga­lip sayılabilir.