Gayb Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

Gaybı kimler görebilir, Gayb hakkında ayetler nelerdir, Gayb ilimi hakkında bilgi.

(Gâbe) kökü sözlükte görünmemek kay­bolmak manasınadır. Güneşin batması, görünmemesi de bu kelimeyle ifade edilir.

Gayb, görünmeyen demektir. Dindeki terim anlamı ise insanın duyu organları ve aklı ile bilinemeyen, insanın bilgisinin ulaşamadı­ğı şeyler demektir.

Hem fertlerin ve hem de bütün insanlı-‘ ğın bilgileri sınırlı olduğu ve sürekli geliştiğinden dolayıdır ki gayb kavramını izâfî(gö-resel, nispî) olan ve olmayan diye ikiye ayırmak zorunludur. İnsan bilgisinin ulaşama­dığı şeylerden bir kısmı şartların değişmesiyle bilinebilecek şeylerdir. Bir kısmı ise hiç bir zaman bilmek mümkün olmayacak şeylerdir. Bu yüzden alimler gaybı öteden beri ikiye ayırarak tarif edegelmişlefdir: ,

Nispî (izâfî göresel) gayb: Bazılarınca gayb iken bazılarınca gayb olmayan veya bir zaman gayb’ iken başka bir zaman gayb olmayan şeyler. Meselâ benim kalbimden geçenler başkası için gaybdır. Bir cahile gö­re bir bilginin bildiği şeyler gaybdır. Yine bundan 100 sene öncekilerin bildikleri ba­zı şeyler bugün gaybdır. Gaybın bu kısmı­nın bilinip bilinememesi bazı şartlara bağ­lıdır. Şu hâlde bunlar gerçekte gayb değil­ Bilgi edinme imkânlarının yetersizliğin­den dolayı gayb olmaktadırlar. Gaybın bu kısmına, ilmî faaliyetler sonucu muttali olmak insan için mümkündür. Fakat bir gaybı keş­fedince arkasından başka bir gayb ortaya çıkmaktadır. Bu da bizim bu tür gaybın sı­nırlarını çizmemizi imkânsızlaştırmaktadır.

Mutlak Gayb (gerçek gayb): Ferdin ve­ya insanların beşerî imkânlarla bilmesi mümkün olmayan şeylerdir. Bunları ancak Allah bilir. Çünkü onun ilmi her şeyi kuşat­mıştır. Bu yüzden Allah’ın bir ismi de “Al-lamu’l Guyub” gaybları bilendir. Bu tür gay­bın delili olmadığından insan ancak Allah bildirdiği takdirde bilgi sahibi olabilir. Kur’ân-ı Kerîm’deki, gaybın ancak Allah ta­rafından bilinebileceğini ifade eden şu ayet­lerde gaybın ikinci kısmı kastedilmektedir: , “Allah size gaybı bildirmez” (Ali İmrân:l79). “Gaybın anahtarları onun (Al­lah’ın) kalındadır. Gaybı ondan başkası bilmez” (Enâm: 59) “De ki, gayb ancak Allah’a aittir” (Yunus:20). “Göklerin ve ye­rin gaybı Allah’a aittir” (Hûd:123, Nahl:77) (Ayrıca bkz:Nem!:165).

Allah gaybdan dilediğini peygamberine bildirir. O bildirmediği takdirde peygamber­ler de gaybı bilemez: “O gaybı bilendir. Kendi gaybını razı olduğu peygamberler hariç kimseye bildirmez” (Cin: 27). “Bun­lar gayb haberleridir, sana vahyediyoruz” (Hûd:49), Âl-i İmrân:44, Yusuf:102)

Şu ayet Allah bildirmedikçe peygambe­rin de gaybı bilemeyeceğini gösterir: “(Ey habibim) de ki size Allah’ın hazineleri ya-nımdadır demiyorum, gaybı da bile­mem” (Enam: 50, Hûd: 31)

Gayb şimdiki zamana ait olduğu gibi geçmişe ve geleceğe ait de olabilir. Önü­müzdeki duvarın arkası gayb olduğu gibi, tarihî olaylar ve gelecekte meydana gele­cek olaylar da bizim için gaybdır.

Gayb konusuyla ilgili önemli bir mesele de gayba iman konusudur. Bir ayette tak­va sahibi müminlerin özellikleri anlatılırken gayba iman ettikleri ifade edilmektedir (Bakara:3). Bundan maksat şudur: Görülen, müşahede edilen şeyler için iman söz konusu olamaz. Çünkü iman tasdik yani doğ­rulamadır. Doğrulama ve yalanlama ise du­yu organlarıyla algılanan şeyler için değil, haberler için söz konusudur. Ahiret Allah, melekler, kutsal kitapların inişi gibi iman esasları duyu organlarıyla algılanamaz. An­cak delil ile bilinebilirler. İşte bunlar vahiy­le peygamberler vasıtasıyla insanlara bil­dirilmekte ve mümin bunu doğrulamakta­dır. Müminler varlık âleminin sadece du­yularla algılanan şehadet âleminden ibaret olmadığını, duyularla algılananların ötesin­de başka âlemlerin var olduğunu kabul ederler. Hatta bazı hikmet erbabı, duyularla algıladığımız âlemin, metafizik âlemin idra-kimizdeki görüntüsü olduğunu kabul eder­ler. Bu görüş, maddenin gerçekte enerji olup bizim onu duyularımızla anlamlandı­rarak algıladığımız ve şekil verdiğimiz şek­lindeki modern fizik teorisiyle uyuşuyor gö­rünmektedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Gayb Nedir?"


Top