Furkan Suresi Meali

Furkan Suresi açıklaması, Furkan Suresi anlatımı hakkında bilgi.

Mekke’de nazil olan bu sure 77 ayet, 1872 kelime ve 3733 harftir.

Doğruyu eğriden, hakkı batıldan, mümi­ni kafirden, iyiyi kötüden ayırt ettiği için Kuran’ın diğer bir adı olan Furkan bura­da zikredilmiş, sureye de bu ad verilmiştir.

Sureyi dört ana bölüme ayırmamız müm­kündür.

Birinci bölümde: Varlık aleminde olan her şeyin Allah’a ait olduğu, her şeyi yara­tanın Allah olduğu, bir hikmete, bir sebebe binaen bütün eşyayı yarattığı, Allah’tan baş­ka edinilen tanrıların acz içinde olduğuna dikkatler çekiliyor, peygamberin getirdiği gerçekleri yalanlayanların Kuran hakkında­ki sözlerine yer veriliyor.

ikinci bölümde ise, Allah’a dönmeyi ya­lanlayan ve ahireti inkar edenlerin Allah’a karşı dil uzatmaları ve bize “Melek indiril­meli değil miydi veya Rabbimizi görme­li değil miydik?” gibi sözlerine işaret edi­liyor. Kur’ân’ın indiriliş şekline yaptıkları iti­razlar naklediliyor. Bunlardan sonra Yüce Allah, müşriklerin yalanladıkları kıyamet gü­nünde inkarcıların mahşere geliş tabloları anlatılıyor, daha önce geçen ve aynı şekil­de inkar eden Musa peygamberin kavmin­den, Ad ve Semud kavminden ve Res hal­kından ve bunlar arasında geçen nice üm­metlerden söz edilerek başlarına gelen mu­sibetler tasvir ediliyor. Yerle bir olmuş Lut peygamberin kasabasına uğrandığı halde ibret alınmamasının hayret verici olduğu anlatılıyor.

Üçüncü bölümde de, arzu ve hevesini tanrı edinenler, durmadan tanrı değiştiren­lerin ve putperestlerin durumları tasvir edi­liyor. Tek tanrı olan Allah’ın varlığına ve kud­retinin yüceliğine delâlet eden belgeler ve delillere dikkatler çekiliyor. Gece ile gün­düzün ard arda gelmesi, hayat bahşeden suyun müjdecisi olan rüzgarlarla insanla­rın sudan yaratılması hususu anlatılıyor.

Son bölümde ise, Hz. Peygamberin risaletinin iki ana hedefi açıklanıyor. Doğru yolu seçenleri müjdelemek, yanlış yolda olanları uyarmak, bunu yaparken de önce sevgi ve rahmete devam etmek, sonra da acıklı bir azaptan korkutmak olduğuna dik­kat çekiliyor. Harcadıkları zamanı israf et­meyenler, cimri de olmayıp bu ikisi arasın­da dengeli bir yol tutanlar, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyenler, yararlı işier ya­panlar, yalan yere şahitlik etmeyenler, an­lamsız bir şeyle karşılaşınca sükunet ve va­karla aldırış etmeyenler övülüyor, böylelerinin Allah’ın affına ve bağışına mazhar olacakları bildiriliyor.

Müminlerin iyi bir aile yuvasına sahip ol­masına dikkat çekiliyor, seçilecek eşte bulunması gereken vasıflara işaret ediliyor, doğan çocukların göz ve gönül aydınlatıcı hayırlı evlatlar olmalarına önem verilmesi emrediliyor.