Fuat Paşa Hayatı ve Devlet Adamlığı

Fuat Paşa ne zaman ve nerede doğdu, Fuat Paşa neden ve nasıl öldü, Fuat Paşa devlet adamlığı hakkında bilgi.

Karakteristik özellikleriyle Tanzimat, ıslahat tarihimizde belli başlı bir devirdir. Fuat Paşa, bu devrin üç büyük simasından biridir. Üstatları Mustafa Reşit Paşa (Koca Reşit Paşa) olmak üzere Ali ve Fuat Paşalar, üçü birden birbirini tamamlamaları ve siyasi meslekleri itibariyle bir bütün teşkil etmeleri bakımından, Tanzimat’ın Üçleri denmeye hakikaten layıktırlar.

Gerçekten Tanzimat denince her şeyden önce bu üç şahsiyet aklımıza gelmekte, gözlerimizin önünde bunlar canlanmaktadır.

Tanınmış şairlerimizden Keçeci Zade İzzet Mollanın büyük oğlu olan Mehmet Fuat Paşa, 1815 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın ahfadından İsmail Mekki Beyin kızıydı. Henüz çocukluk yaşındayken, başka ulema evlatları ile yaşadı.

Daha sonra Galatasaray’da Tıphane adiyle açılan Tıbbiye mektebine devam etti. Burada Avusturya Başvekili Metternich’in tavsiyesiyle Viyana Üniversitesinden gelen tanınmış hocalardan ders gördü. Öğretim, genel olarak Fransızca yapıldığından bu dili iyice ve Latinceyi de oldukça öğrendi. Tıbbiyeden mezun olunca Tophane Hekimliğine tayin olundu ve Kaptanı Derya Çengel Oğlu Tahir Paşanın maiyetinde alay tabibi olarak Trablusgarba gitti.

Buradan döndükten sonra daha bir müddet askeri doktorluk yaptı. Bu esnada fevkalade zekası, Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşanın dikkat nazarını çekti. Paşa, Fuat Efendiyi mesleğini bırakıp siyasete intisap etmeye teşvik etti, ve böylece genç doktor, 1837 Ramazanında Babıali Tercüme Odasına girdi. 1838 de Umuru Nafia Meclisi ikinci katipliğine ve 1839 da da Babıali birinci mütercimliğine tayin olundu. 1840 tan itibaren üç yıl müddetle Londra Sefareti başkâtipliğini yaptı. 1843 te Kraliçe Elizabet’in taç giyme merasiminde padişahı temsil etmek üzere Madrite ve 1844 te de muvakkat sefir sıfatıyla Lizbona gönderildi. Müstakil olarak ilk defa üzerine verilen bu vazifeleri Fuat Efendi, büyük bir maharetle başardığı gibi kültürü, Avrupa muaşeret usullerine vukufu, zarafeti ve derin bilgisiyle herkesin hayranlığını kazanmaya muvaffak oldu. 1846 da Divanı Hümayun Tercümanlığına ve 1847 de Divanı Hümayun Amedciliğine tayin olundu. Çok geçmeden 1848 milli ayaklanmaları, o zaman Osmanlı imparatorluğuna tabi olan Eflak ve Buğdana da sirayet ettiğinden ve Rusların bu taraflarda müdahale etmeye kalkışmaları yüzünden Fuat Efendi, asayişin sağlanması ve Ruslarla iyi münasebetlerin devam ettirilmesi ödevleriyle Bükreşe gönderildi. Bir yıldan fazla süren bu memuriyetinde de Fuat Efendi büyük bir başarı gösterdi. Avusturya ve Rusya’nın müstebit idaresine karşı ayaklanmış olan Macaralar ve Lehliler, iki imparatorun şiddetli tedip hareketleri karşısında yurtlarında tutunamayarak Türkiye’ye sığındılar.

Bunun üzerine Çar ve Avusturya imparatoru mültecilerin iade olunmasını Babıâliden tehditle istediler. Çar Nikola Padişah Abdülmecid’e yaveriyle bir mektup göndererek mültecilerin iadesinde ısrar etti. Babıali, batının demokrat devletleriyle istişare ettikten sonra Rus ve Avusturya isteklerini reddetti. Bunun üzerine ortaya çıkan tehlikeli durum karşısında meseleyi tatlılıkla halletmek için Padişah Çara bir mektup yazdı ve bunu Fuat Efendiyle göndermek uygun görüldü. Fevkalade murahhas büyük elçi sıfatıyla Fuat Efendi 1849 da Petersburga vardı, ve bütün müşkülata rağmen Çarla yaptığı uzun görüşmede meseleyi Babıalinin isteğine uygun bir şekilde halletmeye muvaffak oldu.

Fuat Efendinin mülteciler meselesinde gösterdiği bu maharet ve başarı takdir olunarak kendisi 1849 da Sadaret Müsteşarı tayin olundu. 1850 de İstanbul’a dönünce Fuat Efendiye imtiyaz nişanı verilerek yeni teşkil olunan Encümeni Daniş azalığına seçildi.

1852 de hususi bir memuriyetle Mısıra gönderildi. Görünüşte vazifesi Mısırda da Tanzimatı Hayriyeyi tatbik mevkiine koymak ve miras meselesini halletmekti. Bu işte de büyük başarı gösterip İstanbul’a dönünce 1852 de Ali Paşa kabinesinde Hariciye Nazırlığına tayin olundu. 1853 te Makamatı Mübareke meselesinden Çarın gönderdiği fevkalade sefir Mençifof, Babıali’ye gelip Sadrazam Mehmet Ali Paşayı ziyaret ettikten gitti.

Fuad Paşa Kimdir