Frederic Le Play Kimdir?

Frederic Le Play hayatı ve eserleri, Frederic Le Play hakkında bilgi.

Fransız düşünürüdür. A. Comte ve Durkheim’dan sonra toplum biliminin (sosyolojinin) ikinci kurucusudur.

Monografi metodunu ilk defa kullanan sosyologdur. Bu metot deneysel bir metotdur. Zamanının hükümetince madencilik üzerinde çalışmalar yapmakla görevlen­dirilmişti.

Bu fırsattan yararlanan Le Play tüm Avrupa’yı dolaşarak monografi me­toduyla işçi ailelerini inceleme fırsatını buldu. Toplumsal bunalımların kaynağını, aile içindeki mirasın dağılış şeklinde bul­du.

Ona göre, ailenin ve dolayısıyla da toplumun sağlam kalabilmesi için mira­sın bölünmeden geçmesi gerekirdi. Top­lumsal sarsıntılar hep mirasın bölünme­sinden ileri Frederic_Le_Playgeliyordu. Ona göre üç türlü aile vardır. 1- Ataerkil (partiyarkal), 2- Kök, 3-Kararsız aile, Ataerkil aile ve kök ailede miras doğrudan, parçalanmadan kuşaktan kuşağa geçiyor, mal dağılmıyor, adet, tö­reler, gelenekler devam ediyordu.

Bu yüz­den bu iki aile sağlam ailelerdir. Karar­sız ailelerde ise miras çocuklar arasında bölüşüldüğünden ailelerde gelenekler bo­zulur. Ailede düzensizlik başlar. Bu düzen­sizlikler giderek toplumsal bunalımlara dönüşür diyor, toplumun sağlamlığını ai­lenin sağlamlığına bağlıyordu. Sağlam bir toplum ağlam ve mutlu ailelerin kurulma­sıyla, mirasın parçalanmadan kuşaktan kuşağa geçmesiyle mümkündür.

Le Play’e göre, sağlam ve mutlu aile “baba yetkisi altında Hristiyanlığın buy­ruklarına göre yaşayan aileydi. Malın bö­lünmeden kuşaklara geçmesi de baş ko­şulu idi.”

Le Play ülkemizde de etkili olmuştur. Prens Sabahattin Le Play’in devamcısıdır.