Formül Nedir?

Formül çeşitleri nelerdir, Formüller hakkında bilgi.

Aynı cins ya da farklı cins atomla­rın bir araya gelerek oluşturdukları moleküller formüllerle gösterilir.

Katı haldeki elementlerde atomlar birbirine değmektedir. Genellikle belli sayıda atomları sınırlandırıp gruplan-dırmak mümkün değildir. Bu neden­le formülleri bir tek atomla gösteri­lir. Karbonun sembolü C, formülü ise yine C’dir.

Farklı atomlardan meydana gelen bazı katılarda da atomların gruplan-dırılması yine mümkün olmaz. Örne­ğin sodyum klorür, Na+ iyonu ile Cl_ iyonundan yapılmıştır. Her Na+ iyonunun etrafında 6CI~ iyonu ve her Cl~ iyonunun etrafında 6Na+ iyonu bulunur. Bu yapı bütün kristal içinde aynı şekilde devam eder. Bu nedenle molekül denebilecek bir gruplandırma mümkün değildir. O halde sodyum klorürün formülü (NaCI) bir molekülü tanımlamaz. An­cak her sodyum atomuna bir klor ato­munun isabet ettiğini gösterir. Bu gibi maddeler için çok defa molekül ağır­lığı deyimi yerine formül ağırlığı deyimi kullanılır. NaCI’nin formül ağırlığı (Na= 23, Cl= 35,5)23 + 35,5 = 58,5’tur.