Fiyat Nedir?

Fiyatın oluşumu, Fiyat ücret nedir ve çeşitleri, Fiyat hakkında bilgi.

Fiyat, malın değerinin para ile ifadesi­dir. Fiyat, parayla dile getirilmiş değiştir­me değeridir. Fiyat değer değildir. Bir ma­lın değeri başka, fiyatı başka olabilir. Fi­yat hakkında çeşitli görüşler öne sürül­müştür.

Fiyatı etkileyen faktörlerin başında kul­lanım değerleri, harcanan emek gelir. Arz ve talep yasalarının hâkim olduğu toplum­larda fiyatlar bu yasalara göre düzenlen­miştir. Arz artarsa talep azalır, malın pi­yasadaki değeri düşer. Aksi durumda ma­lın fiyatı artar. Bu yüzden bir mal değeri­nin altında ya da üstünde bir fiyatla satı­labilir.

Üretim ve tüketim genellikle fiyata gö­re düzenlenmiştir. Fiyatı artan malların üretimine ağırlık verilir. Fiyatı az olan bir malın tüketimi kolaylaşır.

Fiyat, maliyet ve satış fiyatı olarak iki çeşittir. Bir malın maliyet fiyatına o malı elde etmek için harcanan insan gücü, enerji, ham madde, ulaşım, pazarlama gi­bi unsurlar girer. Malın satış fiyatını ise pazardaki değişim aracı olan para belir­ler. Bir mal maliyetinin üzerinde satılıyor­sa kar sağlar, maliyet fiyatının altında sa­tılıyorsa zarar ettirir.