Fenikeliler Kimdir?

Fenikeliler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Fenikeliler neyi buldu, Fenikeliler hakkında bilgi.

İlk çağda Suriye, Lübnan ve Filistin kı­yılarında yerleşmiş denizci bir kavimdir. Si­te krallıklarından meydana gelen devlet­ler kurmuşlar, bu devletlerden biri zaman zaman ötekileri egemenliği altına almış­tır.

Bu devletler, deniz ticaretine dayanan bir oligarşi tarafından yürütülmüştür. Fe­nikeliler, Samî kavimlerdendir. Bir yandan buğday, zeytinyağı, kereste gibi ürünleri­ni Asur ve Mısır gibi büyük, kalabalık ül­kelere satarlarken, bir yandan da deniz­cilikte ilerlemişlerdi.

Akdeniz kıyılarında küçük sömürgeler kurdular. Akdeniz dışı­na da çıkan Avrupa ile Afrika kıyılarını do­laşan Fenikeliler, bunların ürünlerini, o za­man dünyanın merkezi olan Yakındoğuya taşıdılar. Üstün bir endüstri kurup, ma­den işçiliği, kuyumculuk, camcılık, doku­ma, boyacılık gibi alanlarda, yeni buluş­larla da ilerleyen bir sanayi yarattılar.

Fenikeliler yazıyı da çok geliştirerek so­nunda alfabe yazısını buldular.

Fenike . tarihinin en parlak çağı M.Ö.1000-525 arasındaki yıldır. Bu çağda, Tir (Sur) ve Sidon (Sayda) şehirleri olağa­nüstü parlayıp, öteki siteler üzerinde ege­menlik kurmuşlardır.

853’te Asur Imparatorluğu’nun uyruğu olmak zorunda kalan Fenike, sonra Babil ve İran egemenliği altına düştü. Büyük İs­kender 333’te Fenike’yi aldı. Bundan sonra Doğu Akdeniz kıyılarının eski parlaklığı ge­ri gelmedi.