Felsefe Nedir?

In Felsefe, Genel, Sosyal Bilimler 7 views

Felsefe ne işe yarar, Felsefe bilimi neyi inceler, Felsefe hakkında bilgi.

Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılması.

Felsefe kelimesinin temeli Yunanca­dır. (Filozof) Sevgi anlamına gelen “filia” ile bilgi anlamına gelen sofia kelimelerin­den türemiştir.

Felsefenin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

Sokrates’e göre: “Neleri bilmediğimi bilmek” anlamındadır.

Aristoteles’e göre: “Varlığın ilk prensip­lerini, ilk nedenlerini araştıran bir bilim­dir.”

Epükürosçulara göre: “Akla uygun olup en büyük mutluluğu aramak”tır.

Felsefenin genel bir tanımını şöyle ya­pabiliriz: Felsefe, evreni bütün olarak kav­ramaya ve açıklamaya çalışan sistemli bir bilgidir.

FELSEFENİN KONUSU:

Felsefe, evreni bütün yönleriyle açık­layan bir bilimdir, Bu tanıma göre, evre­nin yapısı, oluşumu, insan davranışları, insan bilgisi, varlık, sanat, toplum gibi ko­nular felsefenin konusu içerisine girer. Felsefe genel konulara eğildiğine göre, in­san hayatında karşılaşılan tüm konular ve düşünceler felsefenin konusu içerisinde düşünülür.

Felsefenin konusunu şu şekilde özet­leyebiliriz:

  1. Evrenin yapısı ve oluşumu,
  2. Metafizik
  3. Ontoloji (varlık bilim)
  4. Ahlak problemi
  1. Estetik
  2. Bilgi teorisi

FELSEFE VE BİLİM:

Bilimin konuları sınırlandığı halde, fel­sefede böyle bir sınırlandırma yoktur. Fel­sefe bilimler üzerinde bir düşünce şekli­dir. Bu felsefe ile bilim arasında bir ba­ğın yokluğunu ifade etmez. Aksine felse­fe ile bilim arasında sıkı bir ilişki vardır.

İlk çağ Grek düşünürleri aynı zaman­da dönemlerinin bilim adamlarıdır. Tales, Pisagor, Demokritos birer bilim adamıdır. Felsefenin yanında fizik konularını da ele almışlardır.

Platon Akademisi’nin kapısına “Geo­metri bilmeyen içeri girmesin” levhasını asmıştır.

Descartes, “Felsefenin İlkeleri” adlı eserinde felsefeyi kökleri metafizik, göv­desi fizik, dalları mekanik, tıp ve ahlâk olan bir ağaca benzetmiştir.

Rönesanstan (yeniden doğuş) sonra bi­limler kendi alanlarını seçerek felsefeden ayrılmışlardır.

FELSEFİ BİLGİ:

Felsefî bilgi pozitif tabiat bilimlerinden farklı olarak sübjektif (kişisel)bir bilgidir. Onun sübjektif oluşu kişilerin tabiata ba­kış açılarındaki farklılıktan kaynaklanmak­tadır. Bilimlerde olduğu gibi insan düşün­cesini sınırlandıran kuralların olmayışın­dandır.

Pozitif bilimler objektif (tarafsız) bilgi­lerdir. Uyulması gerekli ilkeler vardır. Her bilim adamı determinizm, mekanik pren­sipleri, kanunlar gibi belirleyici kurallara uymak zorundadır.

FELSEFİ SİSTEM:

Felsefede düşünce, bir sistemi oluştu­rur. Filozof kendi düşüncesine göre ele aldığı konuları bir bütünlük içerisinde in­celer. Felsefî sistem bir filozofun düşün­cesinin genellemesi olabileceği gibi, çağ­lara göre felsefeyi sistem olarak göste­rebiliriz. İlkçağ felsefesi (Grek), ortaçağ felsefesi (Iskolastik), aydınlanma felsefesi gibi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Felsefe Nedir?"


Top