Felsefe Nedir?

Felsefe ne işe yarar, Felsefe bilimi neyi inceler, Felsefe hakkında bilgi.

Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılması.

Felsefe kelimesinin temeli Yunanca­dır. (Filozof) Sevgi anlamına gelen “filia” ile bilgi anlamına gelen sofia kelimelerin­den türemiştir.

Felsefenin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

Sokrates’e göre: “Neleri bilmediğimi bilmek” anlamındadır.

Aristoteles’e göre: “Varlığın ilk prensip­lerini, ilk nedenlerini araştıran bir bilim­dir.”

Epükürosçulara göre: “Akla uygun olup en büyük mutluluğu aramak”tır.

Felsefenin genel bir tanımını şöyle ya­pabiliriz: Felsefe, evreni bütün olarak kav­ramaya ve açıklamaya çalışan sistemli bir bilgidir.

FELSEFENİN KONUSU:

Felsefe, evreni bütün yönleriyle açık­layan bir bilimdir, Bu tanıma göre, evre­nin yapısı, oluşumu, insan davranışları, insan bilgisi, varlık, sanat, toplum gibi ko­nular felsefenin konusu içerisine girer. Felsefe genel konulara eğildiğine göre, in­san hayatında karşılaşılan tüm konular ve düşünceler felsefenin konusu içerisinde düşünülür.

Felsefenin konusunu şu şekilde özet­leyebiliriz:

  1. Evrenin yapısı ve oluşumu,
  2. Metafizik
  3. Ontoloji (varlık bilim)
  4. Ahlak problemi
  1. Estetik
  2. Bilgi teorisi

FELSEFE VE BİLİM:

Bilimin konuları sınırlandığı halde, fel­sefede böyle bir sınırlandırma yoktur. Fel­sefe bilimler üzerinde bir düşünce şekli­dir. Bu felsefe ile bilim arasında bir ba­ğın yokluğunu ifade etmez. Aksine felse­fe ile bilim arasında sıkı bir ilişki vardır.

İlk çağ Grek düşünürleri aynı zaman­da dönemlerinin bilim adamlarıdır. Tales, Pisagor, Demokritos birer bilim adamıdır. Felsefenin yanında fizik konularını da ele almışlardır.

Platon Akademisi’nin kapısına “Geo­metri bilmeyen içeri girmesin” levhasını asmıştır.

Descartes, “Felsefenin İlkeleri” adlı eserinde felsefeyi kökleri metafizik, göv­desi fizik, dalları mekanik, tıp ve ahlâk olan bir ağaca benzetmiştir.

Rönesanstan (yeniden doğuş) sonra bi­limler kendi alanlarını seçerek felsefeden ayrılmışlardır.

FELSEFİ BİLGİ:

Felsefî bilgi pozitif tabiat bilimlerinden farklı olarak sübjektif (kişisel)bir bilgidir. Onun sübjektif oluşu kişilerin tabiata ba­kış açılarındaki farklılıktan kaynaklanmak­tadır. Bilimlerde olduğu gibi insan düşün­cesini sınırlandıran kuralların olmayışın­dandır.

Pozitif bilimler objektif (tarafsız) bilgi­lerdir. Uyulması gerekli ilkeler vardır. Her bilim adamı determinizm, mekanik pren­sipleri, kanunlar gibi belirleyici kurallara uymak zorundadır.

FELSEFİ SİSTEM:

Felsefede düşünce, bir sistemi oluştu­rur. Filozof kendi düşüncesine göre ele aldığı konuları bir bütünlük içerisinde in­celer. Felsefî sistem bir filozofun düşün­cesinin genellemesi olabileceği gibi, çağ­lara göre felsefeyi sistem olarak göste­rebiliriz. İlkçağ felsefesi (Grek), ortaçağ felsefesi (Iskolastik), aydınlanma felsefesi gibi.